فایل ورد Word استفاده از تکنيک PCR آشيانه اي براي رديابي سريع قارچ Rosellinia necatrix عامل پوسيدگي سفيد ريشه درختان از خاک و ريشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word استفاده از تکنيک PCR آشيانه اي براي رديابي سريع قارچ Rosellinia necatrix عامل پوسيدگي سفيد ريشه درختان از خاک و ريشه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فن آوري زيستي در کشاورزي (پژوهش کشاورزي)

تعداد صفحات :9

بیماری پوسیدگی سفید ریشه یکی از مهم ترین بیماری های درختان میوه در دنیا و ایران می باشد که توسط قارچ Rosellinia necatrix ایجاد می شود. به منظور ردیابی سریع بیمارگر از خاک و ریشه, شش سری خاک از کنار طوقه درختان آلبالو آلوده و دو نمونه خاک به عنوان شاهد منفی و مثبت جمع آوری گردید. استخراج مستقیم DNA از هشت سری خاک مذکور و ریشه های آلبالو دارای میسلیوم های سفید و خاکستری روی پوست, ریشه های دارای میسلیوم های بادبزن مانند و ریشه بدون علائم و هم چنین دو ریشه باقلا (گیاه آزمون) دارای ریشه های آغشته به میسلیوم روی سطح ریشه و ریشه های فاقد علائم صورت گرفت. ردیابی بیمارگر از خاک و ریشه با استفاده ازآغازگرهای اختصاصی R2, R8 و R7, R10 در Nested PCR انجام شد. طبق نتایج به دست آمده, از تمام شش سری خاک, ریشه های آلبالوی دارای میسلیوم های سفید و خاکستری و میسلیوم های باد بزن مانند و ریشه های باقلا دارای علائم, بیمارگر ردیابی شد. ردیابی قارچ از ریشه های بدون علائم در مورد هر دو میزبان امکان پذیر نشد. در ادامه توالی ناحیه ITS جدایه مورد آزمایش تکثیر, همسانه سازی و تعیین توالی نوکلئوتیدی گردید. نتایج هم ردیف سازی توالی مورد نظر با توالی R. necatrix ثبت شده موجود در بانک ژن نشان داد که جدایه به دست آمده از خاک حداکثر شباهت (98.99%) را با جدایه شناخته شده R. necatrix دارد. با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد تکنیک Nested PCR توانائی خوبی در ردیابی سریع و مقادیر کم قارچ در خاک های آلوده و ریشه گیاهان را دارد.
کلید واژه: تکنیک Nested PCR, پوسیدگی سفید ریشه, ردیابی, Rosellinia necatrix

لینک کمکی