فایل ورد Word ارزيابي کاربرد مالچ پلاستيک بر عملکرد و ميزان آب مصرفي در زراعت پنبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارزيابي کاربرد مالچ پلاستيک بر عملکرد و ميزان آب مصرفي در زراعت پنبه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :9

به منظور کاهش تبخیر از سطح خاک و بهبود راندمان آبیاری و کاهش آب مصرفی در زراعت پنبه (Gossypium hirsutum L.)از مالچ پلاستیک بر روی ردیف های کشت استفاده شد. این مطالعه به صورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید که در آن عامل اصلی دور آبیاری دارای 3 سطح 6, 9 و 12 روز و عامل فرعی شامل 3 سطح 1- مالچ پلاستیک سیاه رنگ 2- مالچ پلاستیک سفید (غیرشفاف) و 3- تیمار شاهد (بدون استفاده از ورقه های پلاستیکی) بود. آزمایش طی دو سال در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر اجرا شد. رطوبت خاک قبل از هر آبیاری در هر تیمار اندازه گیری و کمبود رطوبت خاک تا ظرفیت زراعی به خاک داده شد. نتایج نشان داد که دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب اثر معنی داری ندارد. نوع پوشش توانست بر هر سه عامل حجم آب مصرف شده, عملکرد و کارایی مصرف آب اثر معنی داری در سطح 1 و 5 درصد بگذارد. تجزیه مرکب نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد و کارائی مصرف آب از دور آبیاری 6 روز و تیمار مالچ پلاستیکی سفید رنگ حاصل شد. اثر متقابل دور آبیاری و نوع پوشش تنها بر مقدار آب مصرف شده در سطح 1 درصد معنی دار گردید و بر عملکرد و کارایی مصرف آب تاثیر معنی داری نداشت. همچنین نتایج حاکی از تاثیر بیشتر استفاده از ورقه های پلاستیکی سیاه رنگ بر کاهش آب مصرفی بود.
کلید واژه: پنبه, دور آبیاری, کارایی مصرف آب, مالچ پلاستیک

لینک کمکی