فایل ورد Word بررسي پتانسيل انسداد فيزيکي سه نوع پوشش زهکشي مصنوعي توسط آزمون نفوذسنجي در شرايط کاربرد آب و خاک شور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي پتانسيل انسداد فيزيکي سه نوع پوشش زهکشي مصنوعي توسط آزمون نفوذسنجي در شرايط کاربرد آب و خاک شور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :20

تهیه پوشش های شن و ماسه ای که در پروژه های زهکشی زیرزمینی کشور مورد استفاده قرار می گیرند, با مشکلات اجرایی همچون هزینه سنگین, به دلیل بعد مسافت از منابع قرضه تا بهم خوردگی دانه بندی و نیز عملیات اجرایی دشوار (حفر ترانشه های نسبتا عریض) و مسایل زیست محیطی روبرو می باشد. از همین رو در طرح های زهکشی, جهت گیری به سمت استفاده از گزینه های دیگر نظیر پوشش های مصنوعی زهکشی, در دستور کار قرار گرفته است. از طرفی بررسی عملکرد پوشش های مصنوعی منتخب قبل از اجرا در سطح مزرعه توسط آزمون های استاندارد ضروری می باشد. لذا در این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از مدل فیزیکی نفوذسنج (طراحی شده بر اساس استانداردASTM D-5101 ) به بررسی عملکرد 3 پوشش مصنوعی زهکشی PP450, PP700 و PP900 در شرایط کاربرد زه آب شور (EC= 22.2 dS/m) در مقایسه با آب غیرشور (EC= 0.78 dS/m) و در حضور خاک شور و سدیمی EC= 169.3 dS/m) و SAR= 45.18 (meq/lit)0.5 تهیه شده از محل پروژه زهکشی واقع در شمال خرمشهر پرداخته شد. استفاده از زه آب و خاک شور یکی از موارد متمایز این پژوهش بود که شرایط آزمون را به حالت واقعی پروژه نزدیک تر می ساخت و از این مهم در استانداردهای مربوطه و تاثیر آن بر نتایج آزمون نفوذسنجی صحبتی به میان نیامده است. در طی مراحل آزمون, شاخص هایی همچون تغییرات هدایت هیدرولیکی مجموعه خاک - پوشش مصنوعی و نسبت گرادیان در پنج گرادیان هیدرولیکی (1, 2.5, 5, 7.5 و 10) به منظور بررسی پتانسیل انسداد فیزیکی پوشش های مصنوعی در شرایط کاربرد آب و خاک شور و سدیمی, در قالب طرح آماری فاکتوریل به صورت کاملا تصادفی و در 3 تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. با ملاحظه مقادیر متوسط هدایت هیدرولیکی در شرایط کاربرد زه آب شور و آب غیرشور و مقایسه آنها با یکدیگر مشخص شد که میزان هدایت هیدرولیکی مجموعه, با افزایش EC آب کاهش یافت, به طوری که هدایت هیدرولیکی مجموعه خاک - پوشش های مصنوعی PP900,PP700 و PP450 در شرایط کاربرد آب غیرشور به ترتیب 1.29, 1.36 و 1.26 برابر هدایت هیدرولیکی آنها در شرایط کاربرد زه آب شور بود. از طرفی, درصد افت هدایت هیدرولیکی در طول آزمون, در شرایط کاربرد زه آب شور و در تمامی پوشش ها, بیشتر از درصد افت هدایت هیدرولیکی در شرایط کاربرد آب غیرشور مشاهده شد که حاکی از افزایش پتانسیل انسداد فیزیکی پوشش ها در شرایط کاربرد زه آب شور می باشد. در هر 3 آزمایش, نسبت گرادیان (که از تقسیم گرادیان هیدرولیکی مجموعه خاک - پوشش مصنوعی بر گرادیان هیدرولیکی خاک به دست می آید و چنانچه مقدار آن از 1.0 تجاوز کند, پوشش مصنوعی مستعد انسداد فیزیکی است) کمتر از یک بود. در نهایت, مجموع نتایج آزمون های نفوذسنجی و آنالیزهای آماری حاکی از عملکرد مطلوب تر پوشش مصنوعی PP450 نسبت به دو پوشش مصنوعی دیگر به کار رفته در این آزمون ها بود, لیکن ضروری است تا به گزینه کیفیت آب در آزمون های نفوذسنجی, به عنوان عاملی تاثیرگذار, توجه لازم مبذول شود.
کلید واژه: پوشش مصنوعی, خرمشهر, زه آب, شوری, نسبت گرادیان, نفوذسنج, هدایت هیدرولیکی

لینک کمکی