فایل ورد Word ارزيابي و مقايسه دو مدل گري (GM(1, 1 و اسکگز در برآورد توزيع اندازه ذرات خاک هاي دشت شهرکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارزيابي و مقايسه دو مدل گري (GM(1, 1 و اسکگز در برآورد توزيع اندازه ذرات خاک هاي دشت شهرکرد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :14

توزیع اندازه ذرات (PSD) یکی از مهمترین ویژگی های فیزیکی خاک است. مدل گری GM(1, 1) روشی جدید و متفاوت از روش های تجربی و پارامتریک برای توصیف و پیش بینی توزیع اندازه ذرات خاک است. در این تحقیق برآورد توزیع اندازه ذرات خاک توسط دو مدل گری و اسکگز در پنج کلاس بافتی شامل 138 نمونه در خاک های دشت شهرکرد مورد مقایسه قرار گرفته است. برای ارزیابی و مقایسه دو مدل از چهار شاخص آماری (MSE, MAPE, AAE, R2) و خطوط 1 :1 استفاده شد. نتایج نشان داد هر دو مدل اسکگز و گری در هر پنج کلاس بافتی به خوبی توزیع اندازه ذرات خاک را برآورد می کنند. در عین حال برآورد مدل اسکگز در بافت لومی (سبک ترین بافت در این مطالعه) و برآورد مدل گری در بافت رسی (سنگین ترین بافت در این مطالعه) کمترین خطا را داشت. به نظر می رسد با سبک تر شدن بافت برآورد مدل اسکگز و با سنگین ترین شدن بافت برآورد مدل گری بهبود یافت. همچنین در برخی کلاس های بافتی مقدار خطای مدل اسکگز با افزایش ضریب یکنواختی و ضریب انحنا تمایل به کاهش و خطای ناشی از مدل گری تمایل اندکی به افزایش دارد.
کلید واژه: مدل گری, مدل اسکگز, دشت شهرکرد, توزیع اندازه ذرات

لینک کمکی