فایل ورد Word بررسي الگوهاي سينوپتيکي خشکسالي هاي فراگير در استان چهارمحال و بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي الگوهاي سينوپتيکي خشکسالي هاي فراگير در استان چهارمحال و بختياري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات جغرافيايي

تعداد صفحات :25

الگوهای گردش جوی, نقش اصلی را در رخداد پدیده های محیطی, به خصوص در مناطق معتدل دارند و رخداد دوره های خشک و مرطوب در ارتباط با تکرار سیستم های سینوپتیکی و تیپ های هوا است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده SPI خشکسالی های وسیع و فراگیر استان شناسایی شد. سپس با استفاده از روش های (PCA) و خوشه بندی CA)) الگوهای گردش روزانه در مقیاس همدیدی مشخص گردید. به منظور طبقه بندی تیپ های هوا, میانگین روزانه مربوط به تراز 500 هکتوپاسکال و فشار سطح دریا (SLP) طی دوره آماری 2006-1950 در تلاقی های 2.5 درجه از مجموعه داده های بازسازی شده NCEP استخراج شد. در این تحقیق از آرایه S و چرخش واریماکس برای شناسایی تیپ های هوا و برای طبقه بندی تیپ های هوای روزانه, از روش خوشه بندی K-Means استفاده گردید. همه روزها به هیجده گروه تقسیم بندی شدند که ارائه دهنده متناوب ترین الگوهای گردش جوی در ناحیه مورد مطالعه هستند. و نقشه های ترکیبی فشار سطح دریا و تراز 500 هکتوپاسکال برای هر یک از تیپ های هوا ترسیم گردید. در نهایت, مقایسه دوره های خشک و مرطوب با فراوانی رخداد الگو های گردش جوی, تیپ های هوای باران زا و خشکی زا شناسایی شد.
کلید واژه: الگوهای گردشی جوی, تیپ های هوا, PCA, خوشه بندی, خشکسالی

لینک کمکی