فایل ورد Word مقايسه بيان کمي فاکتور نسخه برداري RUNX2 در تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي با محيط تمايزي استئوبلاستي و داروي زولدرونيک اسيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه بيان کمي فاکتور نسخه برداري RUNX2 در تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي با محيط تمايزي استئوبلاستي و داروي زولدرونيک اسيد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: RUNX2 اختصاصی ترین فاکتور نسخه برداری در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به استئوبلاست می باشد. در این تحقیق, میزان بیان کمی این فاکتور در طول تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به استئوبلاست با استفاده از محیط تمایزی استئوبلاستی و داروی زولدرونیک اسید مورد ارزیابی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی, سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی تحت تیمار با محیط تمایزی استئوبلاستی و داروی زولدرونیک اسید قرار گرفتند. استخراج RNA در هفته های اول, دوم و سوم تمایز استئوبلاستیک و از سلول های بنیادی مزانشیمی تمایز نیافته صورت گرفت. بیان کمی RUNX2 با روش quantitative Real Time-PCR سنجیده شد.یافته ها: بیان ژن RUNX2 تحت تاثیر محیط تمایزی در هفته های اول, دوم و سوم تمایز در مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی تمایز نیافته, به ترتیب 1.76±0.09, 3.54±0.25 و 3.40±0.17 برابر و تحت تیمار با داروی زولدرونیک اسید به ترتیب 2.91±0.13, 3.25±0.30 و 3.36±0.23 برابر بود. مقایسه میزان افزایش بیان ژن RUNX2 در هفته اول تمایز با محیط تمایزی و داروی زولدرونیک اسید اختلاف معنی دار از نظر آماری نشان می دهد (p<0.05). در حالی که میزان بیان RUNX2 در هفته دوم و سوم تمایز با محیط تمایزی و داروی زولدرونیک اسید تقریبا یکسان بود.نتیجه گیری: بیان ژن RUNX2 در طول تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به استئوبلاست تحت تاثیر محیط تمایزی و داروی زولدرونیک اسید افزایش پیدا می کند. افزایش بیان RUNX2 در هفته اول تیمار با زولدرونیک اسید بیانگر تاثیر تسریع تمایز استئوبلاستی با داروی زولدرونیک اسید می باشد.
کلید واژه: سلول های بنیادی مزانشیمی, محیط تمایزی, زولدرونیک اسید, فاکتور نسخه برداری RUNX2

لینک کمکی