فایل ورد Word تاثير تاريخ كاشت و غلظت هاي مختلف جنستين روي تثبيت نيتروژن و گره زايي سه گونه يونجه يك ساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير تاريخ کاشت و غلظت هاي مختلف جنستين روي تثبيت نيتروژن و گره زايي سه گونه يونجه يک ساله :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش کشاورزي

تعداد صفحات :24

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و جنستین روی تثبیت نیتروژن و گره زایی, سه گونه یونجه یک ساله, آزمایشی در شرایط مزرعه در سال های 1383 و 1384 انجام گرفت. گونه های مورد مطالعه شامل Medicago polymorpha, M. radiate و M. rigidula بودند که با مناطق سرد و معتدله سازگاری دارند. آزمایش در قالب طرح اسپلیت اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تاریخ کشت در سه سطح اول و دهم و بیستم اسفندماه به عنوان کرت های اصلی و گونه های یونجه یک ساله به عنوان کرت های فرعی و جنستین در دو سطح صفر و 20 میکرومول در لیتر در کرت های فرعی فرعی در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از آن بود که در سال اول, رشد و نمو, گره زایی و تثبیت نیتروژن بیش تری نسبت به سال دوم به دلیل شرایط دمای مناسب اوایل فصل رشد مشاهده شد. گونه ها از لحاظ تثبیت نیتروژن, گره زایی و سایر صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری داشتند. گونه M. polymorpha نسبت به دو گونه دیگر از نظر میزان تثبیت نیتروژن و گره زایی, میزان ماده خشک ریشه و درصد نیتروژن برتر بود. در تاریخ کشت سوم با مطلوب تر شدن دمای هوا و خاک, بیش ترین مقدار گره زایی و تثبیت نیتروژن در گونه ها مشاهده گردید, اما در تاریخ کشت اول به دلیل تاثیر دمای پایین هوا و خاک, کم ترین میزان گره زایی و تثبیت نیتروژن ایجاد شد. استفاده از جنستین تاثیر افزاینده ای روی گره زایی و تثبیت نیتروژن در هر سه گونه داشت که حاکی از اثر تعدیل کنندگی جنستین و کاهش تاثیر منفی دمای پایین محیط روی گره زایی و تثبیت نیتروژن یونجه یک ساله بود. بررسی اثرات متقابل تیمارهای اعمال شده نشان داد که استفاده از جنستین در تاریخ کشت اول باعث افزایش گره زایی و تثبیت نیتروژن شده که این امر بیان گر تاثیر جنستین در ایجاد مقاومت به سرما برای بهبود گره زایی و تثبیت نیتروژن در هر سه گونه یونجه یک ساله در شرایط مزرعه بود.
کلید واژه: یونجه یک ساله, تاریخ کشت, تثبیت نیتروژن, جنستین, گره زایی

لینک کمکی