فایل ورد Word تاثير توان بخشي قلبي بر افسردگي و اضطراب بيماران پس از جراحي پيوند عروق کرونر (گزارش کوتاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير توان بخشي قلبي بر افسردگي و اضطراب بيماران پس از جراحي پيوند عروق کرونر (گزارش کوتاه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: بیماری قلبی عروقی یکی از بیماری هایی است که منجر به افزایش مرگ و میر, عدم اتکا به خود, افزایش افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا می شود. یکی از روش های موثر برای کاهش اضطراب و افسردگی به خصوص در بیماری های عروق کرونر, توان بخشی است. در این پژوهش, تاثیر برنامه توان بخشی قلبی بر افسردگی و اضطراب بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر بررسی گردید.مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت طرح پیش آزمون- پس آزمون در سال 1388 انجام است. در این پژوهش 60 بیمار نیازمند به جراحی پیوند عروق کرونر به صورت تدریجی و با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی و در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه بررسی اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه افسردگی و اضطراب (Hospital Aفایل ورد Word تاثير توان بخشي قلبي بر افسردگي و اضطراب بيماران پس از جراحي پيوند عروق کرونر (گزارش کوتاه)iety Depression Scale) قبل و یک هفته بعد از دوره توان بخشی جمع آوری گردید. بیماران به مدت 12 هفته و هر هفته دو جلسه در حدود یک ساعت تحت آموزش نظری و برنامه توان بخشی قلبی در مرکز توان بخشی شهید بهشتی همدان قرار گرفتند.نتایج با استفاده از آزمون های تی زوجی و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج پژوهش کاهش معنی داری را در سطح اضطراب و افسردگی بیماران پس از انجام توان بخشی قلبی نسبت به قبل از برنامه نشان داد (p=0.001) اما تفاوت معنی داری در اضطراب و افسردگی بین زنان و مردان بعد از برنامه توان بخشی مشاهده نشد. هم چنین نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بینسطوح تحصیلات و وضعیت ازدواج با متغیرهای اضطراب و افسردگی بعد از توان بخشی بین مردان و زنان وجود ندارد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه توان بخشی قلبی می تواند در کاهش اضطراب و افسردگی بیماران جراحی پیوند عروق کرونر اثرگذار باشد.
کلید واژه: جراحی پیوند عروق کرونر, برنامه توان بخشی قلبی, افسردگی, اضطراب

لینک کمکی