فایل ورد Word تاثير برنامه آموزشي بر دانش و نگرش دختران دانش آموز نسبت به عوامل خطر و راه هاي پيش گيري از پوکي استخوان در دبيرستان هاي شهر شيراز (گزارش کوتاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير برنامه آموزشي بر دانش و نگرش دختران دانش آموز نسبت به عوامل خطر و راه هاي پيش گيري از پوکي استخوان در دبيرستان هاي شهر شيراز (گزارش کوتاه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: پوکی استخوان یک بیماری مربوط به بالغین است که شروع آن می تواند از دوران کودکی و نوجوانی باشد. علی رغم تاکید بر پیش گیری از پوکی استخوان در بالغین, در این زمینه, برای کودکان و نوجوانان تلاش اندکی صورت گرفته است. هدف از این مطالعه, بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر دانش و نگرش دختران دانش آموز نسبت به عوامل خطر و راه های پیش گیری از پوکی استخوان در دبیرستان های شهر شیراز بود.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت نیمه تجربی و به روش پیش آزمون- پس آزمون در سال 1384 انجام شد و 537 نفر از دانش آموزان دختر به وسیله نمونه گیری تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. بعد از پیش آزمون, گروه آزمایش در یک برنامه آموزشی که بر اساس الگوی باور بهداشتی طرح ریزی شده بود, شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات در مراحل پیش آزمون و پس آزمون از پرسش نامه های سنجش دانش و نگرش استفاده گردید. میانگین نمرات دانش و نگرش هر گروه به وسیله آزمون t زوج و تغییرات قبل و بعد دو گروه با آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در کلیه ابعاد مربوط به دانش و نگرش به جز بعد درک منافع مصرف کلسیم, تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد (p=0.001).نتیجه گیری: برنامه پیش گیری اولیه و آموزش بر اساس الگوی باور بهداشتی, در ارتقا دانش و نگرش دانش آموزان در مورد پیش گیری از این بیماری موثر است.
کلید واژه: آموزش, دانش, نگرش, پوکی استخوان, الگوی باور بهداشتی

لینک کمکی