فایل ورد Word تدوين استراتژي هاي مناسب براي شهرک هاي صنعتي فيروزکوه بر اساس مدل SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تدوين استراتژي هاي مناسب براي شهرک هاي صنعتي فيروزکوه بر اساس مدل SWOT :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :24

امروزه نقش صنایع کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بسیار بااهمیت می باشد و کشورهای صنعتی و در حال توسعه, شکل گیری و تقویت صنایع کوچک و متوسط را در اولویت قرار داده اند و از سوی دیگر پویایی و پیچیدگی محیط, عدم ایقان حاکم بر سازمان ها و جهانی شدن, پدیده ها تفکر استراتژیک را ضروری ساخته است.در این تحقیق سعی شده است از طریق مدل مدیریت استراتژیک دیوید با توجه به شرایط کنونی به استراتژی های بهینه برای شهرک های صنعتی شهرستان فیروزکوه دست یابد. بر پایه مفروضه تحقیقات ارزشیابی از نوع توصیفی و پیمایشی, پرسشنامه های اولیه و نهایی محقق ساخته تدوین و به ترتیب روی کمیته برنامه ریزی استراتژیک (مدیرعاملین و اعضای هیئت امنای شهرک های صنعتی) و جمعیت آماری 150 نفری شامل مدیران کارخانجات فعال صنعتی و کارشناسان شرکت شهرک های صنعتی استان تهران و شهرستان فیروزکوه (تعیین حجم گروه های نمونه منتخب بر اساس فرمول کوکران وانتخاب آنها به روش تصادفی طبقه ای صورت گرفت) اجرا و فهرست نهایی از نقاط قوت و ضعف, فرصت ها و تهدیدات تهیه گردید.تحلیل داده ها حاکی از این است که امتیازهای وزنی تمام عوامل خارجی شهرک های صنعتی فیروزکوه 2.12 و جمع امتیاز وزنی تمام عوامل داخلی 2.24 است که هر دو رقم نشانگر چگونگی وضعیت شهرک های صنعتی از لحاظ عوامل و نیروهای موجود و بالقوه در محیط بیرونی و داخلی است که از حد متوسط پایین تر می باشد. در نهایت با استفاده از ماتریس SWOT ضمن مقایسه عوامل داخلی و خارجی چهار دسته استراتژی های SO, WO, STو WT پیشنهاد و اولویت بندی گردید.
کلید واژه: صنایع کوچک و متوسط, استراتژی, برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک, ماتریس های عوامل خارجی, عوامل داخلی, تهدیدات, فرصت ها, نقاط قوت و ضعف

لینک کمکی