فایل ورد Word بررسي نقش عوامل مدل سه شاخگي مديريت (ساختار، زمينه و رفتار) در استقرار حراج الکترونيک (e-auction)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي نقش عوامل مدل سه شاخگي مديريت (ساختار, زمينه و رفتار) در استقرار حراج الکترونيک (e-auction) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :25

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش عوامل سه شاخگی مدیریت (عوامل ساختاری, عوامل رفتاری و زمینه های محیط) بر استقرار حراج الکترونیک در سازمان اموال و املاک به عنوان یک سازمان پیشرو پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان و مدیران شاغل در سازمان اموال و املاک در تهران و نمایندگی های سازمان می باشد. روایی پرسشنامه با قرار دادن آن در اختیار چند تن از صاحب نظران با تجربه در زمینه حراج و مزایده الکترونیک انجام شد و حاصل دقت نظر آنان در اصلاح پرسشنامه لحاظ گردید. پایایی پرسشنامه نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل مسیر و معادلات ساختاری و همچنین از روش رگرسیون و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف, دوربین واتسون, ضرایب استاندارد و نمودار توزیع داده ها و نرمال استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که: 1- در بین عوامل ساختاری عوامل مربوطه به ساختار سازمان بیشترین تاثیر را بر روی استقرار حراج الکترونیک دارد. 2- در بین عوامل رفتاری عوامل مربوط به فرهنگ سازمانی بیشترین اثر را بر روی استقرار حراج الکترونیک دارد. 3- در بین عوامل محیطی عوامل مربوط به دولت و قوانین و بانک ها بیشترین اثر را بر روی استقرار حراج الکترونیک دارد. 4- عوامل ساختاری بیشتر از عوامل محیطی و عوامل محیطی بیشتر از عوامل رفتاری بر روی استقرار حراج الکترونیک اثر دارد.
کلید واژه: حراج الکترونیک, مدل سه شاخگی مدیریت, شاخه ساختار, شاخه رفتار, شاخه زمینه های محیطی

لینک کمکی