فایل ورد Word بررسي عوامل موثر بر تمايل به مشاهده مصرف کننده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي عوامل موثر بر تمايل به مشاهده مصرف کننده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :13

این تحقیق بوسیله ایجاد و معتبر ساختن اندازه گیری تمایل به مشاهده طراحی شده است و دیگر عامل طراحی این تحقیق در جایی است که مصرف کنندگان, رفتار خرید دیگر مصرف کنندگان را می نگرند تا برای انتخاب محصول خویش تصمیم بگیرند. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه چه عواملی بر تمایل مصرف کننده به مشاهده موثرند و تعامل بین این عوامل چگونه می باشد.بدین منظور استفاده کنندگان از گوشی تلفن همراه نوکیا در شهرستان شیراز به عنوان جامعه آماری تلقی گردیده که به علت بزرگ بودن جامعه آماری و عدم دسترسی به همه آنها نمونه ای 384 انتخاب و در دوره 3 ماه اول سال 89 مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نظر خریداران گردآوری شد. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل تمایل به کمترین ریسک, احتیاج به تشخیص, انتخاب مارک, اعتماد به نفس مصرف کننده و تمایل مصرف کننده به مطابقت داشتن می باشند. از سوی دیگر, روش تحقیق حاضر نیز تحقیق توصیفی همبستگی است با ماهیت کاربردی. تحقیق حاضر شامل پنج فرضیه بوده که پس از آزمون فرضیه ها و تحلیل های آماری انجام شده در سطح اطمینان 0.95 کلیه فرضیه ها مورد تایید قرار گرفتند.
کلید واژه: تمایل به مشاهده مصرف کننده, انتخاب مارک, ریسک مصرف کننده

لینک کمکی