فایل ورد Word بررسي تاثيرات وقوع خشکسالي هاي اخير در تشديد فرسايش خندقي و رخداد لغزش ها، در حوضه آذرشهرچاي، با استفاده از روش شبکه عصبي مصنوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي تاثيرات وقوع خشکسالي هاي اخير در تشديد فرسايش خندقي و رخداد لغزش ها, در حوضه آذرشهرچاي, با استفاده از روش شبکه عصبي مصنوعي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات جغرافيايي

تعداد صفحات :34

حوضه های زهکشی نواحی نیمه خشک, به لحاظ حاکمیت شرایط خاص, نسبت به وقوع خشکسالی ها حساسیت زیادی را از خود نشان می دهند. عکس العمل این حوضه ها نسبت به وقوع خشکی سطوح دامنه ها, به صورت از بین رفتن پوشش گیاهی, تشدید فرسایش آبراهه ای و خندقی و وقوع لغزش های متعدد در کنار مسیرهای جریان آب ها جلوه گر می شود. حوضه آذرشهر (واقع درمختصات جغرافیایی از "36 37 تا "49 37 عرض شمالی و از "20 44 الی "49 45 طول شرقی) به عنوان یکی از حوضه های توده کوهستانی سهند, در اثر وقوع خشکسالی های اخیر تغییرات قابل ملاحظه ای را بر عملکرد فرآیندهای ژئومورفولوژیک و در نتیجه, در اشکال ناشی از آنها تجربه کرده است. بررسی تغییرات آب های سطحی و زیرسطحی, ویژگی های شیمیایی آب ها, داده های رسوب رودخانه ها و ..., با استفاده از داده های جمع آوری شده در طی سال های آماری, حاکی از تاثیرپذیری این ویژگی ها از وقوع خشکسالی هاست. در این مقاله, به منظور تعیین میزان تغییرات ژئومورفولوژیک ناشی از وقوع خشکسالی ها در محدوده مورد مطالعه, کلیه متغیرهای مورد نیاز تحلیل و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه عصبی مصنوعی بررسی گردید و نقشه نهایی نیز با به کارگیری Arc/view ترسیم شد. نتیجه حاصل از این تحلیل ها و انطباق آنها با واقعیات زمینی, حاکی از این است که بخش های مختلف حوضه از وقوع خشکسالی های اخیرکاملا متاثر شده است, اما میزان و شدت تاثیرگذاری خشکسالی ها در پیدایش و توسعه پدیده های ژئومورفولوژیک در بخش های جنوبی, انتهای غربی و شرقی حوضه و قسمت های جنوبی بیشتر بوده است. در این بخش ها دامنه ها به شدت بر اثر وقوع خشکسالی ها آسیب دیده اند و خندق های عمیقی نیزشکل گرفته است.
کلید واژه: خشکسالی, فرسایش خندقی, لغزش, فرسایش, حوضه آذرشهرچای, شبکه عصبی مصنوعی

لینک کمکی