فایل ورد Word بررسي ارتباط MVA ،REVA و EVA در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي ارتباط MVA ,REVA و EVA در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :24

تغییر هدف واحدهای اقتصادی کنونی از افزایش سود به افزایش ارزش, بقا آنها را مشروط به اجرای سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش نموده است و لازمه اجرای سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش نیز به کارگیری مقیاس هایی برای بررسی و ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی می باشد. یکی از مقیاس های نوین ارزیابی عملکرد داخلی, EVAاست و مدلی که بسیاری از نارسایی های آن را برطرف ساخته است, شکل پالایش شده ای از EVA به نام REVA می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره چهار ساله در فاصله زمانی سال های 1383 الی 1386 است و نمونه آماری تحقیق فوق بر اساس روش حذف سیستماتیک شامل 68 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.نتایج آزمون های فرضیه های بررسی شده در این مقاله بیانگر این امر است که بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی و متغیر ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود ندارد و از طرف دیگر بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و متغیر ارزش افزوده بازار شرکت های نمونه ارتباط معناداری وجود دارد.
کلید واژه: ارزش افزوده بازار, ارزش افزوده اقتصادی, ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده

لینک کمکی