فایل ورد Word تاثير تسهيلات بانک هاي تجاري در رشد اقتصادي (مطالعه موردي استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير تسهيلات بانک هاي تجاري در رشد اقتصادي (مطالعه موردي استان گلستان) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :12

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش و تاثیر تسهیلات بانک های تجاری در رشد اقتصادی انجام شده است. نوع روش تحقیق از نظر هدف, کاربردی و از نظر روش همبستگی است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق مدل پنل دیتا (Panel Data) استفاده شده است. این مدل ترکیبی از سری زمانی (Time Series) و داده های مقطعی (Cross- Section) است. جامعه آماری این پژوهش همه بانک های فعال تجاری را طی سال های 85- 1377 که شامل 7 بانک در استان گلستان را دربر می گیرد. داده ها از طریق صورت های مالی سالانه آنها استخراج گردیده است.نتایج نشان می دهد که اعطای تسهیلات بانک های تجاری به بخش های مختلف در بخش صنعت تاثیر بالاتری در رشد اقتصادی منطقه داشته است و سایر بخش ها تاثیر کمتری را کسب نموده اند. همچنین نقش تسهیلات غیرتکلیفی بانک های تجاری به مراتب بیشتر از تسهیلات تکلیفی در رشد اقتصادی بوده است.
کلید واژه: تسهیلات تکلیفی, تسهیلات غیرتکلیفی, بانک های تجاری, رشد اقتصادی

لینک کمکی