فایل ورد Word فراواني اختلال استرس حاد و پس از سانحه در مصدومين حوادث رانندگي بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word فراواني اختلال استرس حاد و پس از سانحه در مصدومين حوادث رانندگي بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1389 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: حوادث رانندگی سالانه جان 1.2 میلیون نفر را در دنیا می گیرند و بیش از 50 میلیون مورد مصدومیت ایجاد می نمایند. بازماندگان سوانح رانندگی نه تنها دچار مشکلات جسمی می گردند, بلکه از آسیب های روانی مانند استرس حاد و پس از سانحه نیز رنج می برند. هدف این مطالعه, تعیین فراوانی اختلال استرس حاد و پس از سانحه در مصدومین حوادث رانندگی بستری در بیمارستان پورسینای رشت می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 89 مصدوم حوادث رانندگی بستری در بیمارستان در سال 1389 با روش نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. داده ها یک هفته و دو ماه بعد از حادثه با استفاده از مصاحبه و تکمیل پرسش نامه جمع آوری شدند. ابزارهای مورد استفاده, مشخصات فردی - روانی و اجتماعی و پرسش نامه SRS- PTSD بودند. جهت آنالیز داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون, رگرسیون چند متغیره مرحله به مرحله و t زوجی استفاده شد.یافته ها: بین فراوانی اختلال استرس حاد و پس از سانحه در هفته اول (%30.3) و دو ماه بعد (%22.5) ارتباط معنی دار وجود نداشت. آزمون رگرسیون چند متغیره, بین استرس حاد هفته اول و متغیرهای طول مدت بستری در بیمارستان (p=0.02), شغل (p=0.003) و شاهد صحنه زجر و مرگ دیگران بودن (p=0.021), ارتباط معنی دار نشان داد.نتیجه گیری: حوادث رانندگی بر سلامت روانی - اجتماعی مردم تاثیر می گذارند و کارکنان ارائه دهنده خدمات مراقبتی لازم است به آنان اطلاعاتی در زمینه حفظ و ارتقا سلامت روان بدهند, تا در نهایت بتوانند فراوانی اختلال استرس حاد و پس از سانحه در مصدومین حوادث رانندگی را کاهش دهند.
کلید واژه: فراوانی, اختلال استرس حاد, اختلال استرس پس از سانحه, حوادث رانندگی

لینک کمکی