فایل ورد Word ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي منتخب دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايلام در سال 1387 (گزارش کوتاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي منتخب دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايلام در سال 1387 (گزارش کوتاه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه ها برای حرکت در مسیر تعالی, یک ضرورت محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به انجام رسید.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی - مقطعی در گروه های آموزشی داخلی, زنان و زایمان و روان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1387 به انجام رسید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران, مدرسین, اعضای هیات علمی, فراگیران, مسوولین کتابخانه و بیماران مربوط به گروه های مربوطه بود. داده ها با استفاده از پنج نوع پرسشنامه گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان می داد که از 9 عامل ارزیابی شده, عامل کیفیت درمان و مراقبت از بیمار (3.50±0.51) بیشترین و عامل پژوهش (1.91±0.85) کمترین نمره را در ارزیابی درونی گروه های مورد مطالعه به خود اختصاص دادند.نتیجه گیری: نقش مولفه پژوهش در برنامه گروه های آموزشی مورد مطالعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیشنهاد می شود با اتکا به توانمندی های بالقوه دانشجویان و تقویت انگیزش اعضای هیات علمی, انجام پژوهش های کاربردی برای بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه در اولویت قرار گیرد.
کلید واژه: ارزیابی درونی, کیفیت, خدمات آموزشی, گروه های آموزشی, ایلام‏

لینک کمکی