فایل ورد Word بررسي نقش معنويت، صفات شخصيتي (پنج بزرگ)، سبک هاي هويتي، و تاب آوري در پيش بيني عضويت در گروه هاي معتاد و غيرمعتاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي نقش معنويت, صفات شخصيتي (پنج بزرگ), سبک هاي هويتي, و تاب آوري در پيش بيني عضويت در گروه هاي معتاد و غيرمعتاد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: پژوهش های زیادی وجود تفاوت بین صفات شخصیتی, سبک های هویتی, تاب آوری و معنویت در افراد معتاد و غیرمعتاد را نشان داده اند؛ اما میزان اهمیت این متغیرها در پیش بینی مصرف مواد و عضویت در گروه های معتاد و غیرمعتاد نامشخص است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش معنویت, صفات شخصیتی (پنج بزرگ), سبک های هویتی, و تاب آوری در تمییز نوجوانان و جوانان معتاد و غیرمعتاد انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی 60 نفر معتاد و 60 نفر غیرمعتاد شد (25-15 سال) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همه شرکت کنندگان, پرسشنامه های صفات شخصیتی (NEO-FFI), سبک های هویتی, تاب آوری و معنویت را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل ممیز و آزمون t مستقل استفاده شد.یافته ها: در تحلیل ممیز به روش همزمان, %63.5 پراش 10 متغیر پیش بین (مسوولیت پذیری, توافق جویی, برون گرایی, گشودگی, روان رنجوری, هویت اطلاعاتی, هویت هنجاری, هویت سردرگم / اجتنابی, معنویت, و تاب آوری) و در روش گام به گام 59% پراش 4 متغیر پیش بین (هویت هنجاری, معنویت, مسوولیت پذیری, و هویت سردرگم / اجتنابی) برای تنها تابع ممیز از اختلاف بین دو گروه معتاد و غیرمعتاد تبیین می شود. مقایسه ضرایب استاندارد در روش همزمان نشان داد 3 عامل: هویت هنجاری, مسوولیت پذیری و معنویت, بیشترین سهم را در پیش بینی گروه ها دارند. در روش گام به گام ضرایب استاندارد متغیرهای هویت هنجاری, معنویت, مسوولیت پذیری و هویت سردرگم اهمیت بیشتری در پیش بینی سهم گروه ها داشتند. نتایج نشان داد که در روش همزمان, %86.7 و در روش گام به گام 85% از افراد به درستی طبقه بندی شده اند.نتیجه گیری: عضویت در گروه های معتاد و غیرمعتاد را می توان از طریق مولفه های شخصیتی, سبک های هویتی, معنویت و تاب آوری پیش بینی کرد. نمرات بالاتر در سبک هویتی هنجاری, معنویت و مسوولیت پذیری, احتمال عضویت فرد در گروه غیرمعتاد را افزایش می دهد.
کلید واژه: معنویت, شخصیت, هویت, تاب آوری, معتاد

لینک کمکی