فایل ورد Word فراواني نسبي اختلالات خلقي در افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير در مقايسه با گروه کنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word فراواني نسبي اختلالات خلقي در افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير در مقايسه با گروه کنترل :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: سندرم روده تحریک پذیر (Irritable bowel syndrome) یکی از شایع ترین اختلالات عملکردی دستگاه گوارش است که علت آن نامشخص می باشد. تحقیقات نشان می دهند که بین IBS و اختلالات روان پزشکی, به خصوص اختلالات خلقی, رابطه وجود دارد. هدف از این پژوهش, بررسی فراوانی نسبی اختلالات خلقی شامل: افسردگی اساسی و طیف اختلالات دو قطبی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در مقایسه با گروه کنترل می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1389 بر روی بیماران مبتلا به IBS مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان نور اصفهان انجام گرفت. نمونه های مورد مطالعه, 137 بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر بودند. صد و سی و هفت فرد بدون مشکل گوارشی هم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسش نامه Beck و MDQ استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: فراوانی نسبی افسردگی اساسی در بیماران مبتلا به IBS, 78 نفر (%57) بود که در مقایسه با فراوانی 44 نفر (%32) در گروه کنترل اختلاف معنی دار قابل ملاحظه ای وجود داشت (p=0.001). همچنین فراوانی نسبی اختلالات دو قطبی در دو گروه بیمار و گروه کنترل به ترتیب 30 نفر (%21.9) و 10 نفر (%7.3) بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p=0.001).نتیجه گیری: فراوانی مشکلات روان پزشکی در افراد مبتلا به IBS نشان دهنده لزوم همکاری متخصصین گوارش با روان پزشکان در جهت مدیریت سندرم روده تحریک پذیر است به طوری که با مداخلات روان پزشکی می توان علایم را در این بیماران کاهش داد.
کلید واژه: سندرم روده تحریک پذیر, افسردگی اساسی, طیف اختلالات دو قطبی

لینک کمکی