فایل ورد Word تعيين سطح بندي توسعه و اولويت برنامه ريزي فضايي دهستان هاي استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تعيين سطح بندي توسعه و اولويت برنامه ريزي فضايي دهستان هاي استان اصفهان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات جغرافيايي

تعداد صفحات :24

هدف از این مقاله, ارزیابی شاخص های توسعه پایدار و دستیابی به میزان نابرابری های ناحیه ای در دهستان های استان اصفهان بر اساس آمار سال 1385 است. جامعه آماری پژوهش, 121 دهستان استان اصفهان را شامل می شودکه بر اساس 17 شاخص اولیه و تبدیل آن به 10 شاخص ترکیبی رتبه بندی شده اند. با توجه به مولفه های مورد بررسی, رویکرد حاکم بر این پژوهش (توصیفی - کمی و تحلیلی) است. از این جهت, شاخص های مورد مطالعه با استفاده از روش Z-Score استاندارد شده و با بهره گیری از مدل تحلیل خوشه ای به روش سلسله مراتبی, دهستان ها سطح بندی و تحلیل شده اند و در نهایت, در سه گروه (فرابرخوردار, میان برخوردار و فروبرخوردار) سطح بندی شده اند و جایگاه هر یک از دهستان ها در سطوح توسعه مشخص شده است. نتایج حاصل از این پژوهش, حاکی از آن است که در میان دهستان های استان, 15 دهستان در دو زیر خوشه در سطح فرو برخوردار (سطح سوم) جای گرفته و اولین اولویت توسعه را به خود اختصاص داده اند. دومین سطح (میان برخوردار) شامل 9 دهستان در سه زیر خوشه است که سطح دوم اولویت توسعه مناطق را در بر می گیرند. اولین سطح (فرا برخوردار) شامل 97 دهستان در چهار زیر خوشه از لحاظ شاخص های مورد بررسی هستند, و آخرین اولویت توسعه را در بر دارند.
کلید واژه: تحلیل خوشه ای, توسعه, برنامه ریزی فضایی, دهستان های استان اصفهان

لینک کمکی