فایل ورد Word منابع کسب اطلاعات دانشجويان دانشگاه پيام نور در زمينه انتقال و پيشگيري از ايدز در شهرستان رفسنجان 1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word منابع کسب اطلاعات دانشجويان دانشگاه پيام نور در زمينه انتقال و پيشگيري از ايدز در شهرستان رفسنجان 1389 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: آموزش, یکی از بهترین روش های پیشگیری از بیماری ایدز می باشد و شناسایی منابع کسب اطلاعات فراگیران, یک امر ضروری و پیش نیاز طراحی برنامه های آموزشی اثربخش است. این مطالعه به منظور تعیین منابع اطلاعاتی دانشجویان غیر پزشکی نسبت به راه های انتقال و پیشگیری از ایدز انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 384 نفر از دانشجویان پیام نور به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه ای بود که در سه بخش به شرح ذیل تدوین گردید: بخش اول مشخصات دموگرافیک, بخش دوم سوالات مربوط به دانش (20 سوال), بخش سوم نیز به سوالاتی در خصوص منابع مورد استفاده دانشجویان در زمینه ایدز اختصاص یافت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و من ویتنی تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: میانگین نمره دانش شرکت کنندگان 9.56±1.76 بود. %70.6 از شرکت کنندگان از دانش ضعیف و %29.4 از دانش متوسط برخوردار بودند. اکثر دانشجویان (%61.7) از تلویزیون به عنوان مهمترین منبع کسب اطلاعات خود استفاده می کردند و سهم خانواده (%1.6) به عنوان منبع اطلاعاتی ناچیز بود. دانشجویانی که تلویزیون, روزنامه و مجله را به عنوان منبع اطلاعاتی ذکر کرده بودند از سطح دانش بالاتری برخوردار بودند (p<0.05).نتیجه گیری: مطالعه حاضر بر ضرورت غنای محتوای آموزشی رسانه ملی در خصوص بیماری ایدز تاکید دارد. از طرفی, با توجه به محدودیت های تلویزیون در مطرح کردن موضوعاتی در زمینه پیشگیری و انتقال بیماری ایدز توصیه می گردد که دانشجویان به استفاده ترکیبی از سایر منابع نیز ترغیب شوند و همچنین آموزش در زمینه راه های پیشگیری و انتقال بیماری ایدز در واحدهای درسی دانشجویان گنجانیده شود.
کلید واژه: ایدز, منبع اطلاعات, دانشجویان پیام نور

لینک کمکی