فایل ورد Word تاثير مکمل دو هفته اي 2-امينواتان سولفونيک اسيد بر سطح سرمي شاخص هاي ليپيدي و التهابي بيماران با نارسايي قلبي مراجعه کننده به مرکز لقمان حکيم متعاقب اجراي برنامه بروس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير مکمل دو هفته اي 2-امينواتان سولفونيک اسيد بر سطح سرمي شاخص هاي ليپيدي و التهابي بيماران با نارسايي قلبي مراجعه کننده به مرکز لقمان حکيم متعاقب اجراي برنامه بروس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: مطالعات اخیر ارتباط معکوس مقادیر 2-آمینواتان سولفونیک اسید (2- AESA) خون و عوامل خطر قلبی عروقی را در مدل های حیوانی نشان داده اند, اما اثر مکمل 2- AESA بر سطح سرمی شاخص های لیپیدی و التهابی در آزمودنی های انسانی, به ویژه بیماران با نارسایی قلبی, پس از اجرای برنامه بروس کاملا مشخص نیست. هدف این مطالعه, بررسی اثر مصرف دو هفته ای 2- AESA بر سطح سرمی شاخص های لیپیدی و التهابی در بیماران با نارسایی قلبی به دنبال اجرای برنامه بروس بود.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی, 16 بیمار مرد 50 تا 65 ساله با نارسایی قلبی شرکت داشتند و به صورت تصادفی به گروه های 2- AESA و دارونما تقسیم شدند. گروه تائورین به مدت 2 هفته, روزانه 1.5 گرم را طی 3 وهله به صورت کپسول های 500 میلی گرمی و گروه دارونما نیز در همان زمان کپسول های مشابه حاوی نشاسته را مصرف نمودند. مقادیر پلاسمایی 2- AESA, سطح سرمی شاخص های لیپیدی (کلسترول تام, تری گلیسرید,LDL-C و HDL-C) و همچنین پروتئین واکنش دهنده C, به عنوان شاخص مرتبط با التهاب عروقی, فشارهای سیستولیک و دیاستولیک و تواتر قلبی در قبل و پس از دو هفته مکمل گیری و به دنبال اجرای یک پروتکل وامانده ساز بروس با روش های استاندارد اندازه گیری شدند. داده ها با آزمون های آماری t مستقل و زوجی تجزیه و تحلیل گردیدند.یافته ها: مکمل گیری دو هفته ای 2- AESA موجب افزایش معنی دار سطوح 2- AESAپلاسما (p=0.001) و در نتیجه باعث کاهش معنی دار (p=0.031) CRP, کلسترول تام (p=0.024), (p=0.042) LDL-C و افزایش معنی دار (p=0.046) HDL-Cشد که در مقایسه با گروه دارنما نیز معنی دار بوده است. اجرای برنامه بروس به دنبال مکمل گیری 2- AESA, کاهش فشارهای سیستولیک و دیاستولیک و تواتر قلبی را بدنبال داشت که در مقایسه با گروه دارونما معنی دار بوده است (مقدار p به ترتیب برابر با 0.029, 0.020 و 0.048).نتیجه گیری: این یافته ها حاکی از نقش هیپولیپیدیمی و ضدالتهابی مصرف 2- AESA در بیماران قلبی پس از اجرای یک فعالیت استاندارد است. احتمالا استفاده از مکمل 2- AESA را می توان به عنوان یک راهکار تغذیه ای پیش گیرانه به افراد با نارسایی قلبی توصیه نمود.
کلید واژه: 2-امینواتان سولفونیک اسید, پروفایل لیپیدی, آنتی اکسیدانت ها, عوامل خطر قلبی - عروقی, برنامه بروس

لینک کمکی