فایل ورد Word بررسي عملکرد زنان باردار شهر اراک در پيشگيري از پوکي استخوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي عملکرد زنان باردار شهر اراک در پيشگيري از پوکي استخوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: پوکی استخوان بیماری است که با کاهش تراکم استخوان و از دست رفتن کیفیت ریز ساختار استخوان شناخته می شود و منجر به افزایش خطر شکستگی می گردد. پژوهش حاضر با هدف سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در مادران باردار شهر اراک صورت پذیرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی است, 120 نفر از مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک به صورت تصادفی و بر اساس مناطق پستی انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات توسط پرسشنامه تنظیم شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت, شدت, منافع و موانع درک شده, راهنمای عمل), چک لیست خودکارآمدی و عملکرد مادران در خصوص رعایت رژیم غذایی و انجام پیاده روی بود. داده ها توسط مصاحبه سازمان یافته, جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری t و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین نمره عملکرد مادران در خصوص رعایت رژیم غذایی مناسب و انجام پیاده روی منظم به ترتیب 22.85±9.45 و 19.14±6.73 بود. میزان حساسیت, شدت, منافع درک شده و خودکارآمدی با عملکرد مادران باردار در خصوص پیشگیری از پوکی استخوان همبستگی مثبت, و موانع درک شده با عملکرد همبستگی منفی داشت (p=0.001). هر چه آگاهی, شدت درک شده و خودکارآمدی بالاتر و موانع درک شده مادران باردار جهت انجام رفتارهای پیشگیری از پوکی استخوان پایین تر بود, عملکرد در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان نیز بیشتر شده بود (p=0.001).نتیجه گیری: اجرای برنامه های آموزشی دقیق بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی برای بالا بردن حساسیت, شدت درک شده, خودکارآمدی و کاهش موانع درک شده در مادران باردار نسبت به رعایت رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان پیشنهاد می گردد.
کلید واژه: مدل اعتقاد بهداشتی, زنان, پوکی استخوان, عملکرد

لینک کمکی