فایل ورد Word اثر عصاره سير بر بيان ژن هاي iNOS و IFNγ در رده سلولي J774 آلوده به ليشمانيا ماژور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثر عصاره سير بر بيان ژن هاي iNOS و IFNγ در رده سلولي J774 آلوده به ليشمانيا ماژور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: انگل های لیشمانیا, در صورت فعال شدن ماکروفاژها قابل فاگوسیت شدن می باشند, این سازوکار با تولید رادیکال های فعال اکسیژن و نیتریک اکساید قابل انجام است, که از طریق ایمونومدولاتورها صورت می گیرد. در این مطالعه, تاثیر عصاره آبی سیر بر سلول های J774 آلوده به انگل لیشمانیا ماژور و بیان ژن های iNOS و IFNg مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی سلول های J774 با پروماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) مجاور شدند. پس از 72 ساعت, به سلول های آلوده شده, عصاره سیر در 5 غلظت, 9.25, 18.5, 37, 74 و 148 میلی گرم بر میلی لیتر اضافه شد, سپس پرولیفراسیون سلولی با آزمون MTT بررسی شد. پس از 72 ساعت از مجاورت سلول های J774 آلوده به انگل با IC50 سیر, سوپ سلولی جمع آوری شد. RNA توتال این سلول ها استخراج و توسط آزمایش Reverse transcription polymerase chain reaction بیان ژن های IFNg و iNOSبررسی گردید. از نمونه تیمار نشده با عصاره سیر به عنوان کنترل استفاده شد. تمامی نتایج طی 3 مرحله با آزمون آماری t-student تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: غلظت IC50 عصاره سیر 37 میلی گرم بر میلی لیتر بود. بیان ژن های IFNg و iNOS با روش RT-PCR نشان داد عصاره سیر با IC50 موجب افزایش بیان ژن های iNOS و IFNg در سلول های J774 آلوده به لیشمانیا ماژور می شود.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سایتوکاین های ایمنی سلولی در توسعه و ایجاد پاسخ های ایمنی سلولی و با توجه به یافته های فوق, این فرضیه که احتمالا اثر سیر بر ایمنی سلولی ناشی از افزایش سیتوکاین INFg و فعال شدن ژن iNOS است, تایید می شود.
کلید واژه: عصاره آبی سیر, ژن های iNOS و IFNγ, لیشمانیا ماژور, رده سلولی J774

لینک کمکی