فایل ورد Word نگرش و رفتار دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در زمينه سرقت علمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word نگرش و رفتار دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در زمينه سرقت علمي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :25

هدف پژوهش حاضر سنجش نگرش و رفتار دانشجویان در زمینه سرقت علمی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ابزار آن پرسشنامه ای ساختارمند حاوی سؤالهای بسته پاسخ بود که روایی آن با کسب دیدگاههای گروهی از متخصصان بررسی شد. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 0.81 تا 0.89 به دست آمد. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه دانشجویان (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بود که حداقل دو نیمسال تحصیلی را گذرانده بودند (N=559) که از این میان, تعداد 225 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (n=225). نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میزان نگرش و رفتار بیشتر دانشجویان در زمینه سرقت علمی به ترتیب در سطوح (نسبتا نامساعد و متوسط) بود. همچنین, یافته های تحقیق نشان داد که بین رفتار دانشجویانی که در کارگاههای آموزشی مقاله نویسی شرکت کرده و آنهایی که شرکت نکرده اند, در خصوص سرقت علمی تفاوت معناداری وجود دارد.
کلید واژه: نگرش, رفتار, سرقت علمی, اخلاق در علم, دانشجو, دانشگاه تربیت مدرس

لینک کمکی