فایل ورد Word مطالعه هيستوپاتولوژيکي نورون هاي هيپوکمپ در موش هاي صحرايي نر تيمار شده با سيتالوپرام و عصاره آبي زعفران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مطالعه هيستوپاتولوژيکي نورون هاي هيپوکمپ در موش هاي صحرايي نر تيمار شده با سيتالوپرام و عصاره آبي زعفران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: افسردگی بیماری شدید روحی است که افراد بسیاری از این ناهنجاری رنج می برند. هیپوکمپ از جمله بخش های مغز می باشد که تخریب آن در افسردگی مهم است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار نورون های موجود در هیپوکمپ موش های صحرایی افسرده است که با عصاره آبی زعفران و سیتالوپرام تیمار شدند.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی, تعداد 40 سر موش صحرایی نر بالغ به طور تصادفی انتخاب و به 5 گروه مساوی تقسیم شدند. به جز گروه اول, سایر گروه ها به مدت 6 هفته در تاریکی برای القا افسردگی و سپس انجام تست شنا برای اثبات افسردگی قرار گرفتند. گروه ها شامل: 1) کنترل سالم 2) شاهد افسرده 3) کنترل افسرده (دریافت کننده نرمال سالین) و دو گروه دیگر به ترتیب عصاره آبی زعفران با دوز 160 میلی گرم بر کیلوگرم و سیتالوپرام با دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت کردند. داروها به مدت 4 هفته روزی یک بار تزریق شدند.یافته ها: سیتالوپرام و زعفران به طور معنی داری باعث کاهش زمان بی تحرکی شدند (p<0.05) و (p=0.14). گروه زعفران نورون های سالم در هر سه ناحیه هیپوکمپ مشابه با گروه شاهد غیرافسرده داشتند در گروه سیتالوپرام نورون های سالم در نواحی CA1 و DG هیپوکمپ مشاهده شد.نتیجه گیری: عصاره زعفران علیه آسیب نورونی هیپوکمپ نسبت به سیتالوپرام اثرات مفیدتری دارد.
کلید واژه: افسردگی, عصاره زعفران, سیتالوپرام, هیپوکمپ, موش نر

لینک کمکی