فایل ورد Word بررسي رابطه بين رشته تحصيلي با وضعيت اشتغال دانش آموختگان دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي رابطه بين رشته تحصيلي با وضعيت اشتغال دانش آموختگان دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :24

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با اشتغال دانش آموختگان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در فاصله سالهای 87- 1380 بود. این پژوهش از نظر نوع, توصیفی- پیمایشی و از نظر روش از نوع همبستگی است. جامعه آماری (904 نفر) شامل همه دانش آموختگان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در شش رشته آموزش کودکان استثنایی, تکنولوژی آموزشی, روانشناسی بالینی, کتابداری و اطلاع رسانی, مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و مشاوره بود که طی سالهای 1380 تا 1387 دانش آموخته شده بودند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 136 نفر تعیین و به روش تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظر استادان و کارشناسان تأیید و پایایی آن نیز از طریق آزمون بازآزمایی (0.98) سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون خی دو, یومان ویتنی, ویلکاکسون و تی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین رشته تحصیلی, اشتغال و تناسب شغلی ارتباط معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که در رشته هایی مثل روانشناسی بالینی, مشاوره, کتابداری و کودکان استثنایی وضعیت اشتغال و تناسب شغلی بهتر از رشته های دیگر است. اما در خصوص رشته هایی مثل تکنولوژی آموزشی و مدیریت آموزشی وضعیت اشتغال و تناسب شغلی نامطلوب است. رابطه بین میانگین تحصیلی و نوع اشتغال با رشته تحصیلی معنادار نبود.
کلید واژه: اشتغال, دانش آموختگان, رشته تحصیلی,روانشناسی و علوم تربیتی, دانشگاه تهران

لینک کمکی