فایل ورد Word عوامل موثر بر انتخاب موضوع تحقيقات علمي دانشجويان رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word عوامل موثر بر انتخاب موضوع تحقيقات علمي دانشجويان رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :27

بخش زیادی از تحقیقات روستایی کشور را دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در قالب پایان نامه/ رساله انجام می دهند. اولین شرط دستیابی به حداکثر کارایی پایان نامه / رساله این دانشجویان, انتخاب موضوعهای مناسب برای این تحقیقات است؛ از این رو, پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب موضوع پایان نامه / رساله های دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و با ترکیب دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مشتمل بر دانشجویان (161 نفر) و اعضای هیئت علمی (20 نفر) رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاههای دولتی سطح شهر تهران است که به روش سهمیه بندی تعداد 100 نفر از دانشجویان و به روش تمام شماری تعداد 20 نفر از اعضای هیئت علمی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته است که برای اطمینان از روایی آن به افراد صاحبنظر در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مراجعه شد و پایایی آن با استفاده از آزمون همسانی درونی آلفای کرونباخ به میزان 0.79 احراز شد. برای تحلیل داده های پرسشنامه از آزمونهای آماری چون توزیع فراوانی, تعیین میانگین, محاسبه متوسط میانگین, تحلیل عاملی, آزمون تی (t-test) و ویل کاکسون استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که پنج دسته از عوامل شامل محیط دانشگاه, علاقه شخصی دانشجو, زمان و سهولت دسترسی به منابع, ارتباط با سازمانها و نهادها و تعلق مکانی در انتخاب موضوع پایان نامه / رساله های دانشجویان مؤثر بودند که در بین این عوامل محیط دانشگاه بیشترین تأثیر را داشته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که دانشجویان در مرحله انتخاب موضوع کمتر به مسائل, مشکلات و نیازهای جامعه روستایی توجه داشته اند.
کلید واژه: تحقیقات علمی, انتخاب موضوع, جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

لینک کمکی