فایل ورد Word بررسي فرهنگ شهروندي ساکنان بافت حاشيه اي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي فرهنگ شهروندي ساکنان بافت حاشيه اي شهر اصفهان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري)

تعداد صفحات :24

هدف از این پژوهش فایل ورد Word بررسي فرهنگ شهروندي ساکنان بافت حاشيه اي شهر اصفهان است. روش تحقیق در این پژوهش کمی و از نوع پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان بافت حاشیه شهر اصفهان بوده و نمونه آماری این تحقیق 400 نفرند که به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده اند. چارچوب مفهومی این پژوهش را نظریه های اجتماعی شهروندی و حاشیه نشینی شکل داده است. همچنین در این پژوهش ارتباط متغیرهای مستقل مشارکت اجتماعی, آموزش, مسوولیت پذیری, هویت اجتماعی و متغیرهای زمینه ای (جنس, وضعیت تاهل, شغل, تحصیلات, مدت اقامت, علت مهاجرت) با متغیر وابسته فرهنگ شهروندی ساکنان حاشیه مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج به دست آمده از آزمون متغیرهای زمینه ای به غیر از (جنس, وضعیت تاهل, مدت اقامت, تحصیلات) نشان می دهدکه بین متغیر علت مهاجرت و نوع شغل با فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه رابطه وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با توجه به مقادیر P جدول و نسبت های بحرانی نشان از معنادار بودن ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پژوهش بود. نتایج به دست آمده از مدل سازی معادله ساختاری پژوهش نشان می دهد که متغیر مشارکت اجتماعی با ضریب تاثیر 99 درصد بیشترین تاثیر را بر فرهنگ شهروندی افراد بافت حاشیه اصفهان داراست.
کلید واژه: فرهنگ شهروندی, حاشیه نشینی, مشارکت اجتماعی, مسوولیت پذیری, آموزش, هویت اجتماعی

لینک کمکی