فایل ورد Word رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رفتارهاي پرخطر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رفتارهاي پرخطر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: رفتارهای پرخطر می توانند به افزیش میزان بیماری و مرگ و میر در دانشجویان منجر شوند. هدف این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی, 200 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (100 دانشجوی دختر و 100 دانشجوی پسر) در سال تحصیلی 1390-1389 مورد پژوهش قرار گرفتند. شرکت کنندگان با روش نمونه گیری طبقه ای و در دسترس انتخاب شده و به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. از دو پرسشنامه Neo و رفتارهای پرخطر برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. داده ها با روش همبستگی پیرسون, رگرسیون همزمان و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.یافته ها: ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی (r=-0.45), موافقت (r=-0.63) و وظیفه شناسی (r=-0.69) با رفتارهای پرخطر رابطه منفی معنی دار (p=0.01) و ویژگی های برون گرایی (r=0.78) و باز بودن به تجربه (r=0.71) با رفتارهای پرخطر رابطه مثبت معنی دار داشتند (p=0.01). نتایج رگرسیون خطی و سلسله مراتبی نیز نشان داد که این ویژگی های شخصیتی به طور کلی 75% از واریانس رفتارهای پرخطر را تبیین می کنند که از این میان سهم برون گرایی 60%, وظیفه شناسی 8%, روان رنجورخویی 4%, باز بودن به تجربه 1% و موافقت 2% است.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند در ایجاد برنامه های مداخله ای برای افراد درگیر در رفتارهای پرخطر و نیز در پیشگیری از این رفتارها در افراد در معرض خطر به کار گرفته شود.
کلید واژه: ویژگی های شخصیتی, رفتارهای پرخطر, دانشجویان

لینک کمکی