فایل ورد Word بررسي عوامل موثر بر عملكرد آموزشي گروههاي آموزشي دانشگاهي: مطالعه کيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي عوامل موثر بر عملکرد آموزشي گروههاي آموزشي دانشگاهي: مطالعه کيفي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :26

ارتقای کیفیت عملکرد دانشگاهها در گرو گروههای آموزشی توانمند و شایسته است. از این رو, ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی یکی از مسئولیتهای مهم مدیران و مسئولان دانشگاهی برای توسعه حرفه ای و حفظ و ارتقای آموزش عالی است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آموزشی گروههای آموزشی دانشگاهی بود. روش پژوهش کیفی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی 15 دانشکده دانشگاه تهران و 75 گروه آموزشی بود. به منظور انتخاب نمونه مطلوب, با استفاده از روش نمونه گیری کرانه ای, 20 گروه آموزشی که به میزان دو انحراف استاندارد در بالاترین و پایین ترین میزان عملکرد آموزشی قرار داشتند, به عنوان کرانهای بالا و پایین انتخاب شدند. سپس, به منظور شناسایی و تحلیل علل ناهمسانی در عملکرد آموزشی گروههای آموزشی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته, داده های لازم جمع آوری و از طریق تحلیل محتوا و فرایند کدگذاری تحلیل شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عواملی که در کران بالا و پایین بر عملکرد آموزشی گروههای آموزشی تأثیرگذارند متناظر نیستند و متفاوت اند, علاوه بر این, مشخص شد عواملی نظیر مشارکت ذینفعان در تأمین منابع مالی, کارآفرینی, کارآمدی جمعی, مدیریت مشارکتی و محیط رقابتی فعال از عوامل مؤثر بر عملکرد آموزشی بالا و عواملی نظیر وابستگی به منابع مالی دولتی, شرایط کاری نامطلوب, روحیه پایین و مدیریت لجام گسیخته بر عملکرد آموزشی پایین تأثیر داشته است.
کلید واژه: ارزیابی عملکرد, عملکرد آموزشی, گروههای آموزشی, دانشگاه تهران

لینک کمکی