فایل ورد Word عوامل اجتماعي- فرهنگي موثر بر گرايش شهروندان به ورزش همگاني (مطالعه موردي: شهر کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word عوامل اجتماعي- فرهنگي موثر بر گرايش شهروندان به ورزش همگاني (مطالعه موردي: شهر کرمان) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري)

تعداد صفحات :34

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی موثر بر گرایش شهروندان شهر کرمان به ورزش همگانی است. چارچوب نظری تحقیق بر اساس تلفیق نظریات گافمن, گیدنز, بوردیو و بلوخ است که مفهوم جدیدی را به نام سبک زندگی ورزش محور مطرح کرده و از طرف دیگر متغیرهایی از جمله سرمایه اجتماعی ورزش محور, سرمایه اقتصادی ورزش محور و سرمایه فرهنگی ورزش محور را تعریف می کند. روش تحقیق کمی- پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. نمونه تحقیق برابر با 400 نفر و جامعه آماری تحقیق جمعیت 15 ساله شهر کرمان را در سال 1390 شامل می شود. تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تلفیقی خوشه ای و طبقه بندی شده در مناطق پنج گانه شهر کرمان و تحلیل متغیرها با استفاده از نرم افزار Amos 17, و در قالب مدل مسیر که پس از اصلاحات, برازش یافته صورت پذیرفته است. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که متغیرهای تصور شخص از بدن, مصرف رسانه ای و سرمایه فرهنگی ورزش محور تاثیر مستقیم و به ترتیب در حدود 0.13, 0.20 و 0.16 را بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی داشته اند و متغیرهای سرمایه اقتصادی ورزش محور, سرمایه اجتماعی ورزش محور, تنها و از راه سرمایه فرهنگی ورزش محور, تاثیری غیرمستقیم بر گرایش شهروندان به ورزش داشته اند.
کلید واژه: ورزش همگانی, تصور از بدن, سرمایه اجتماعی ورزش محور, سرمایه اقتصادی ورزش محور, سرمایه فرهنگی ورزش محور

لینک کمکی