فایل ورد Word الگوي استفاده از اينترنت در دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران و ايمني آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word الگوي استفاده از اينترنت در دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران و ايمني آن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات :12

زمینه: اینترنت یک ابزار کاربردی دسترسی به اطلاعات است. در این مطالعه فایل ورد Word الگوي استفاده از اينترنت در دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران و ايمني آن مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: در یک مطالعه مقطعی ابتدا کلیه مناطق آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس نمونه گیری طبقه ای به سه ناحیه شمال, مرکز و جنوب تقسیم شد. سپس بر اساس توزیع دانش آموزان در هر منطقه تعداد 552 نمونه تعیین شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوی و آزمون مجدد تعیین شد. پرسشگران آموزش دیده پس از اخذ رضایت از نمونه ها پرسشنامه های طرح را تکمیل کردند.یافته ها: نمونه ها 260 نفر (47.1) درصد پسر و 292 نفر (52.9) درصد دختر با میانگین و انحراف معیار سن 16.04±1.704 (حداقل 14 سال و حداکثر 19 سال) بودند. الگوی استفاده از اینترنت بیشترین سایت مورد استفاده 45.3 درصد سایت موسیقی و سایت مورد علاقه 41.7 درصد عکس بود. 43 درصد از نمونه های مورد بررسی با سایت های ممنوعه آشنایی داشتند. محل قرارگیری کامپیوتر در 67.2 درصد افراد در منزل و در 70.1 درصد افراد در اتاق شخصی بود. استفاده از اینترنت در 28.3 درصد از افراد در هنگام شب بوده و از اتاق های گفتگو, چت روم و از فیلترشکن استفاده می کردند. استفاده از فیلترشکن و سایت های ممنوعه در پسران %43.3 نسبت به دختران 31% و میزان چشم درد در دختران در استفاده از اینترنت %18.1 نسبت به پسران %12.7 معنی دارP<0.001) ) بود.بحث و نتیجه گیری: نزدیک به نیمی از افراد با سایت های ممنوعه آشنایی داشتند. به نظر می رسد با توجه به الگوی مورد استفاده احتمال دریافت عکس های محرک احساسات جنسی یا استفاده از سایر سایت های ممنوعه وجود دارد. ایمنی استفاده از اینترنت نیز نیاز به توجه بیشتر از سوی جامعه و خانواده دارد.
کلید واژه: ایمنی, الگو, اینترنت, محرک احساسات جنسی, دانش آموز, دبیرستانی

لینک کمکی