فایل ورد Word چالش هاي سطح دوم ارجاع در برنامه پزشک خانواده: پژوهش کيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word چالش هاي سطح دوم ارجاع در برنامه پزشک خانواده: پژوهش کيفي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات :17

زمینه: یکی از مهمترین روش های افزایش دسترسی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از خدمات سلامت برنامه پزشک خانواده است. در این برنامه, اجرای نظام ارجاع سبب استفاده مناسب از خدمات مراقبت های بهداشتی و بیمارستانی می گردد. با این حال شواهد حاکی از آن است که مهمترین نقطه ضعف طرح پزشک خانواده, ناقص بودن نظام ارجاع می باشد. لذا این پژوهش با هدف شناسایی چالش های موجود در اجرای سطح دوم نظام ارجاع, در برنامه پزشک خانواده اجرا شده است.روش کار: داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده است. نمونه گیری از نوع هدفمند بوده که در پژوهش های کیفی کاربرد بیشتری دارد. همچنین برای تحلیل داده ها از روش تحلیل چارچوبی استفاده گردید که بر این اساس, یک چارچوب موضوعی تنظیم و موضوعات کلیدی شناسایی گردید.یافته ها: 22 مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گردید. 4 موضوع اصلی و 34 زیر موضوع در تبیین چالش های سطح دوم ارجاع برنامه پزشک خانواده شناسایی شد که موضوعات اصلی شامل چالش های مرتبط با واحدها یا پرسنل سطح دوم ارجاع, واحدها یا پرسنل سطح یک ارجاع, مدیریت و مردم می باشند.بحث و نتیجه گیری: عوامل متعددی بر کیفیت نظام ارجاع به ویژه ارجاع سطح دوم در برنامه پزشک خانواده تاثیر می گذارد که به صورت متقابل علت و معلول یکدیگرند, از این رو هر گونه تلاش به منظور بهبود کیفیت نظام ارجاع در این سطح, نیازمند اقدامات سیستماتیک و هماهنگ با شناخت عمیق موانع و چالش ها, می باشد.
کلید واژه: پزشک خانواده, نظام ارجاع, ارجاع سطح 2, پژوهش کیفی

لینک کمکی