فایل ورد Word اثربخشي درمان شناختي - رفتاري بر کاهش علائم سندرم پيش از قاعدگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثربخشي درمان شناختي - رفتاري بر کاهش علائم سندرم پيش از قاعدگي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات :8

زمینه: تقریبا 90 درصد زنان یکی از علائم سندرم پیش از قاعدگی را تجربه می کنند و این علائم بر کیفیت روابط زنان در خانواده, محل کار و اجتماع تاثیر می گذارد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر درمان شناختی - رفتاری بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی است.روش کار: این پژوهش از نوع پژوهش شبه آزمایشی است, جامعه آماری پژوهش شامل 420 زن 25 تا 45 ساله بودند که از طریق فراخوان مایل به همکاری شدند. نمونه گیری به روش نمونه گیری داوطلبانه انجام گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و حذف موارد ناقص و با توجه به محدوده سنی شرکت کنندگان (45-25 سال) و در نتیجه تکمیل فرم نشانگان پیش از قاعدگی که قبلا به سندرم پیش از قاعدگی تشخیص داده شده بودند, 34 نفر در دو گروه مساوی آزمایش و گواه هر کدام 17 نفر به صورت تصادفی جای گرفتند و پس از 10 جلسه مشاوره شناختی رفتاری برای گروه آزمایش داده ها مورد تحلیل کوواریانس قرار گرفتند.یافته ها: تحلیل آماری داده ها نشان داد که نمرات پس آزمون توسط متغیر مستقل مورد تاثیر واقع شده (F=113.24) و P-value=0.00<0.05 و میانگین نمره کل پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی در گروه آزمایش از 36.87 در پیش آزمون به 26.32 در پس آزمون کاهش یافت, ولی میانگین فوق در گروه گواه از 35.80 در پیش آزمون به 34.71 در پس آزمون تغییر داشته که این تغییر در گروه گواه معنادار نبوده است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که درمان شناختی - رفتاری بر مولفه های روانی و جسمانی سندرم پیش از قاعدگی کارمندان زن دانشگاه علم و صنعت تاثیر داشته و منجر به کاهش آنها گردیده است.
کلید واژه: درمان شناختی - رفتاری, سندرم پیش از قاعدگی, زنان, افسردگی

لینک کمکی