فایل ورد Word تحليلي بر بحران زيست محيطي و توزيع مکاني فضاي سبز شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تحليلي بر بحران زيست محيطي و توزيع مکاني فضاي سبز شهر تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي

تعداد صفحات :18

رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهر تهران در طی سال های مختلف, و وجود آلودگی های زیست محیطی در این شهر نیاز به فضای سبز و گسترش آن را به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش آلاینده ها مطرح می کند. عملکردهای مختلف فضای سبز, تحلیل توزیع مکانی آن را در شهر تهران ضروری می سازد. پارک ها به عنوان بخشی از فضای سبز نقش مهمی در زندگی شهروندان و زیبایی و سلامت آنها ایفا می کنند. در این مقاله توزیع فضای سبز مناطق 22 گانه شهر تهران بررسی شده است که کمبود این فضا در برخی از مناطق و مازاد آن در مناطق دیگر به چشم می خورد. هدف از ارائه مقاله بررسی و تحلیل مسائل و بحران زیست محیطی کمبود فضای سبز و توزیع مکانی آن در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات از طریق بررسی طرح های شهری و برداشت های میدانی صورت گرفته و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار GIS انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که از مساحت فضای سبز, فضای سبز در شهر تهران تنها 10 درصد از کل مساحت شهر را تشکیل می دهد. استاندارد سرانه فضای سبز در این تحقیق 12 مترمربع برای هر نفر در نظر گرفته شده است که سرانه فضای سبز در شهر تهران 9.2 است که در همه مناطق نیز یکسان نیست و این مطلب نشان دهنده عدم تناسب توزیع مکانی فضای سبز در شهر تهران است که با توجه به پیش بینی جمعیت که در سال 1395 جمعیت این شهر به 8987124 نفر خواهد رسید و با در نظر گرفتن 12 مترمربع سرانه فضای سبز در سال 1395 - وضع موجود 72378865 مترمربع است - باید به 107845488 مترمربع فضای سبز برسد تا بتوان به سرانه استاندارد رسید.
کلید واژه: بحران زیست محیطی, پارک های شهری, توزیع مکانی فضای سبز, تهران, سرانه فضای سبز

لینک کمکی