فایل ورد Word مقايسه ميزان سرمايه اجتماعي در جوانان معتاد و غيرمعتاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه ميزان سرمايه اجتماعي در جوانان معتاد و غيرمعتاد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اعتياد پژوهي

تعداد صفحات :13

هدف: هدف تحقیق حاضر, مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد شهر مشهد بود.روش: روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. نمونه پژوهش شامل 160 نفر معتاد و 160 نفر غیرمعتاد بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. افراد غیرمعتاد با توجه به سن و وضعیت تاهل با گروه معتاد همتا شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی بود.یافته ها: نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی جوانان معتاد به طور معناداری پایین تر از جوانان غیرمعتاد است. همچنین, میزان مشارکت اجتماعی, اعتماد اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی جوانان معتاد به طور معناداری پایین تر از جوانان غیرمعتاد بود. از دیگر نتایج این پژوهش این بود که شاخص روابط خانوادگی و دوستانه بیشترین قابلیت تمییز را در بین جوانان معتاد و غیرمعتاد دارد.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت مشارکت اجتماعی, اعتماد اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی بر افراد غیرمعتاد باید شرایط و بسترهای مناسب برای سوق دادن جوانان معتاد به درگیر شدن در رویدادهای اجتماعی مانند گسترش سازمان ها و انجمن های داوطلبانه و غیر دولتی نظیر انجمن های مردم نهاد بهای بیشتری داده شود.
کلید واژه: سرمایه اجتماعی, اعتماد, مشارکت, روابط اجتماعی, معتاد, غیر معتاد

لینک کمکی