فایل ورد Word اثربخشي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر کاهش اضطراب معتادان مبتلا به اختلال اضطراب فراگير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثربخشي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر کاهش اضطراب معتادان مبتلا به اختلال اضطراب فراگير :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اعتياد پژوهي

تعداد صفحات :20

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری گروهی بر کاهش اضطراب معتادان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از تحقیقات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون, پس آزمون با گروه گواه است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس, 24 نفر معتاد که نمره بالایی در پرسشنامه اضطراب فراگیر و پرسشنامه اضطراب, افسردگی و استرس کسب کرده بودند و مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تشخیص داده شده بودند انتخاب شدند. نمونه های پژوهش پس از همگن شدن به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش, تحت آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری طی 10 جلسه قرار گرفتند و گروه گواه تحت هیچ برنامه آموزشی قرار نگرفت.یافته ها: نتایج به دست آمده از تحلیل کواریانس حاکی از اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب و اضطراب فراگیر گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق که نشان دهنده اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر اضطراب و اضطراب فراگیر است, می توان از این شیوه درمانی به عنوان یک درمان اثربخش بر کاهش اضطراب و اضطراب فراگیر معتادین استفاده نمود.
کلید واژه: مدیریت استرس, شناختی-رفتاری, اضطراب, اضطراب فراگیر, معتادان

لینک کمکی