فایل ورد Word تاثير تمرين استقامتي همراه با روزه داري و يک دوره بي تمريني بر سطوح پلاسمايي آديپونکتين و شاخص مقاومت به انسولين در مردان غيرفعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير تمرين استقامتي همراه با روزه داري و يک دوره بي تمريني بر سطوح پلاسمايي آديپونکتين و شاخص مقاومت به انسولين در مردان غيرفعال :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)

تعداد صفحات :22

آدیپونکتین به عنوان آدیپوکاین در تنظیم عملکرد انسولین نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر, بررسی تاثیر تمرین استقامتی همراه با روزه داری و یک دوره بی تمرینی بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین است. 26 آزمودنی مرد (میانگین ± انحراف معیار: سن 25.2±3.7 سال, وزن 78.3±12.7 کیلوگرم,شاخص توده بدنی 26.1±3.7) به طور داوطلبانه در دو گروه روزه داری (F) و تمرین استقامتی و روزه داری (F+ET) در این تحقیق شرکت کردند. گروه F+ETدر طول ماه رمضان سه جلسه در هفته به تمرین استقامتی روی تردمیل پرداختند. طول و شدت فعالیت بر اساس انرژی مصرفی تعیین شده بود و مقدار کالری مصرفی هر جلسه تمرین استقامتی در هفته اول ماه رمضان 500 کیلو کالری بود که تا هفته آخر ماه رمضان به 800 کیلو کالری در جلسه افزایش یافت. پس از پایان ماه رمضان,آزمودنی های گروه F+ETفعالیت و روزه داری خود را متوقف و دو هفته بی تمرینی داشتند و آزمودنی های گروه Fنیز روزه داری را متوقف و به رژیم غذایی عادی خود برگشتند. شاخص های آنتروپومتریکی و نمونه های خونی در سه مرحله قبل,پایان ماه رمضان و دو هفته پس از ماه رمضان اندازه گیری و ثبت شدند. برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس مکرر با عامل بین گروهی استفاده شد. مقایسه بین گروهی داده ها نشان داد تمرین استقامتی در ماه رمضان بر غلظت آدیپونکتین, شاخص مقاومت انسولین, گلوکز و انسولین تاثیر معنی داری ندارد (p>0.05). با وجود این, غلظت آدیپونکتین در هر دو گروه F+ET و Fدر دو هفته پس از ماه رمضان افزایش معنی داری پیدا کرد (p<0.05) و این افزایش در هر دو گروه مشابه بود.در مقابل, مقادیر گلوکز, انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در هیچ یک از گروه ها در دو هفته پس از ماه رمضان تغییر معنی داری نداشت (p>0.05). بر اساس یافته های تحقیق حاضرمی توان نتیجه گیری کرد که ترکیب تمرین هوازی و روزه داری اثری فراتر از روزه داری تنها ایجاد نمی کند و افزایش آدیپونکتین در دو هفته پس از ماه رمضان احتمالابه دلیل تغییر رژیم غذایی از روزه داری به رژیم عادی است و ارتباطی با بی تمرینی ندارد.
کلید واژه: آدیپوکاین, انسولین, گلوکز, فعالیت هوازی, انرژی مصرفی

لینک کمکی