فایل ورد Word شبيه سازي اجزاء محدود پوشش WC-CO پاشش حرارتي بر غلتك پينچ رول نورد گرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word شبيه سازي اجزا محدود پوشش WC-CO پاشش حرارتي بر غلتک پينچ رول نورد گرم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و مهندسي سطح

تعداد صفحات :13

در تحقیق حاضر ضخامت بهینه پوشش WC-Co پاشش شده به روش HVOF بر روی سطح غلتک پینچ رول نورد گرم به روش اجزای محدود بررسی شده است. وظیفه پینچ رول ورق گیری و هدایت ورق به طرف کویلرها است. محیط کاری این قطعات اسیدی است و در دما و رطوبت محیط کار می کنند. در اثر برخورد و حرکت ورق بر روی سطح این غلتک ها, سایش حاصل می شود. ابتدا شرایط بحرانی عملکرد پینچ رول تعیین گردید. نتایج نشان داد وضعیت کاری پینچ رول در لحظه ضربه و برخورد اولیه ورق به آن سخت تر از غلتش بعدی ورق بر روی سطح این غلتک است. همچنین ورق های سخت و نازک برای پینچ رول وضعیت بحرانی تری را ایجاد می کنند. پس از اعمال پوشش بر پینچ رول, تحلیل ها نشان داد تحت ضربه, پوشش دچار تغییر شکل و شکست می شود. در این حالت بهترین ضخامت برای پوشش حدود 600 میکرون حاصل شد که توزیع تنش برشی کمتری هم در سطح پوشش و هم در مرز پوشش با زیرلایه بوجود می آید.
کلید واژه: غلتک پینچ رول, مدل اجزا محدود, پوشش WC-Co, پاشش حرارتی HVOF, ضخامت پوشش

لینک کمکی