فایل ورد Word تاثير مصرف فرآورده هاي نفتي بر رشد اقتصادي در استان هاي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير مصرف فرآورده هاي نفتي بر رشد اقتصادي در استان هاي کشور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدلسازي اقتصادي

تعداد صفحات :26

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مصرف فرآورده های نفتی و رشد اقتصادی در استان های کشور می باشد. در این راستا از روش داده های تابلویی و داده های فصلی دوره زمانی 1385- 1379 در سطح استانی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مصرف بنزین و نفت گاز تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است و کشش تولید استان های کشور نسبت به بنزین و نفت گاز به ترتیب (0.22) و (0.19) بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی دولت و جمعیت استان ها تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند و کشش تولید نسبت به جمعیت بیشتر از کشش تولید نسبت به مخارج عمرانی دولت بوده است. با توجه به نتایج تحقیق, تحدید مصرف فرآورده های نفتی می تواند منجر به کندی رشد اقتصادی در استان های کشور شود.
کلید واژه: رشد اقتصادی, داده های تابلویی, مصرف فرآورده های نفتی, استان های کشور

لینک کمکی