فایل ورد Word تعديلي بر روش سهم مکاني تعديلي فلگ AFLQ (مطالعه موردي استان تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تعديلي بر روش سهم مکاني تعديلي فلگ AFLQ (مطالعه موردي استان تهران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدلسازي اقتصادي

تعداد صفحات :26

روش سهم مکانی روش غیرآماری است که ضرایب فنیملی را با تعدیلات خاصی به ضرایب فنی منطقه تبدیل می کند. آخرین سهم مکانی معروف به سهم مکانی تعدیلی فلگ (AFLQ), توسط فلگ و همکارانش معرفی شده است. این مقاله این روش را مورد واکاوی قرار داده و با مطالعه موردی استان تهران به نقد این روش پرداخته است. ایراد این روش قادر نبودن در تعدیل درست پیوندهای پسین تقاضای بخش های ضعیف است, به طوری که باعث می شود بخش های ضعیف منطقه (استان) به عنوان بخش های پیشرو طرف تقاضا تلقی شوند. در این مقاله با استفاده از آمار سال 1386 روشی پیشنهاد می شود که قادر به تعدیل بهتر و مناسب تری است روش جدید به بخش های ضعیف این اجازه را نمی دهد که به عنوان بخش پیشرو طرف تقاضا تلقی شوند.
کلید واژه: جدول داده- ستانده, پیوند پسین تقاضا, پیوند پیشین عرضه, روش AFLQ, سهم مکانی

لینک کمکی