فایل ورد Word سرمايه فرهنگي شرکت کنندگان در ورزش همگاني (سياستگذاري و راهکارها)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word سرمايه فرهنگي شرکت کنندگان در ورزش همگاني (سياستگذاري و راهکارها) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجلس و راهبرد

تعداد صفحات :32

سرمایه فرهنگی از مهمترین متغیرهای فرهنگ بوده و هدف پژوهش حاضر, شناخت سرمایه فرهنگی شرکت کنندگان در ورزش همگانی است. روش تحقیق, توصیفی - زمینه یابی و جامعه آماری آن, همه مردان و زنان شرکت کننده در ورزش های همگانی شهر تهران بودند که از این میان 659 نفر به صورت تصادفی خوشه ای نمونه گیری شدند. در این تحقیق, سرمایه فرهنگی را متغیرهای میزان مطالعه و سطح تحصیلات شرکت کننده, همسر و فرزند تشکیل می دهد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه سرمایه فرهنگی مردان و زنان, از شیوه های آمار توصیفی (شاخص پراکندگی و گرایش مرکزی, مرتبه ها و نقطه های درصدی و نمره استاندارد z) و آمار استنباطی (آزمون های کولموگوروف - اسمیرنوف, لیون و t دو گروه مستقل) استفاده شده است. بر اساس نتایج, 81.1 درصد افراد از سرمایه فرهنگی متوسط و کمتر و 18.9 درصد از سرمایه فرهنگی بالا برخوردارند؛ همچنین تفاوت معناداری بین میزان سرمایه فرهنگی زنان با مردان مشاهده نشد. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره گیری از فناوری های نو در آموزش و ترویج فرهنگ ورزش همگانی, برپایی خانه ورزش در مراکز علمی, مدیریت واحد و برنامه ریزی مدون و ایجاد ساختار ملی برای ورزش همگانی, ترویج فرهنگ مشارکت همگانی در رفع مشکلات شهر و ناهنجاری های اجتماعی با ورزش همگانی از مهمترین سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی است.
کلید واژه: سرمایه فرهنگی, ورزش همگانی, مدیریت شهری, سیاست ها, راهکارها

لینک کمکی