فایل ورد Word مكان يابي ژن هاي كنترل كننده صفات فنولوژيك گندم دوروم در شرايط تنش خشكي و بدون تنش با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مکان يابي ژن هاي کنترل کننده صفات فنولوژيک گندم دوروم در شرايط تنش خشکي و بدون تنش با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم زراعي ايران

تعداد صفحات :24

به منظور شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن (های) کنترل کننده صفات تعداد روز تا تشکیل سنبله, روز تا گرده افشانی و روز تا رسیدگی فیزیولوژیک در شرایط تنش خشکی و عدم تنش, جمعیتی شامل 151 خانواده F3 و F4 حاصل از تلاقی ژنوتیپ های Oste-Gata (والد متحمل) و Massara-1 (والد حساس) به خشکی, طی دو سال زراعی (83-1382) و در دو شرایط محیطی تنش خشکی و عدم تنش (مجموعا چهار شرایط محیطی) ارزیابی شدند. از میان 200 نشانگر ریزماهواره برای ارزیابی والدین, 30 نشانگر حالت چند شکلی داشتند که در کروموزوم های مختلف گندم دوروم به استثنای 4A ,2A و B6توزیع شده بودند. بر اساس روش تجزیه تک نشانگری, دو نشانگر Xgwm148-2B و Xwmc405-7A بیشترین ارتباط را با صفت روز تا تشکیل سنبله در هر دو شرایط تنش خشکی و عدم تنش نشان دادند, بطوری که نشانگر Xwmc405 در حدود 19 درصد از واریانس فنوتیپی این صفت را در شرایط تنش توجیه کرد. این نشانگر همچنین بیشترین درصد تغییرات صفت روز تا گرده افشانی را در هر دو شرایط محیطی تبیین کرد. در مورد صفت روز تا رسیدگی فیزیولوژیک, نشانگر Xcfa2114-6A توانست درصد بالایی از واریانس فنوتیپی این صفت را در هر دو شرایط تنش خشکی و عدم تنش توجیه نماید. وجود نشانگرهای پیوسته مشترک برای صفات مختلف مورد مطالعه در این تحقیق با میزان همبستگی بین آنها همخوانی داشت. بر اساس روش مکان یابی فاصله ای مرکب, به ترتیب 3, 2 و 2 QTL کوچک اثر برای صفات روز تا تشکیل سنبله, روز تا گرده افشانی و روز تا رسیدگی فیزیولوژیک شناسایی شدند که QTLهای صفات روز تا سنبله دهی و روز تا گرده افشانی به ترتیب روی کروموزوم های2B و 3B, روز تا رسیدگی فیزیولوژیک روی کروموزوم های 3B و 5A قرار داشتند. QTLهای مذکور در مجموع حدود 10 درصد از واریانس فنوتیپی صفات فنولوژیک را توجیه کردند.
کلید واژه: تنش خشکی, صفات فنولوژیک, گندم دوروم, نشانگرهای QTL ,SSR

لینک کمکی