فایل ورد Word اثر تنش شوري بر صفات مورفو-فيزيولوژيك لاين هاي تريتيكاله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثر تنش شوري بر صفات مورفو-فيزيولوژيک لاين هاي تريتيکاله :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم زراعي ايران

تعداد صفحات :20

به منظور بررسی خصوصیات مورفو - فیزیولوژیک 18 لاین تریتیکاله مشتمل بر نه لاین دابل هاپلوئید و نه لاین F8 خواهری در مقایسه با دو رقم گندم روشن (متحمل به خشکی) و کویر (متحمل به شوری) در شرایط بدون تنش و تنش شوری, آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط محیطی (عدم تنش و تنش شوری) در سال زراعی 1388-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد. در هر دو شرایط محیطی, تا اواسط مرحله ساقه روی آبیاری با آب غیر شور انجام شده و پس از آن در آزمایش شوری آبیاری با آب شور (هدایت الکتریکی 16 دسی زیمنس بر متر) انجام گرفت. صفات اندازه گیری شده شامل مساحت برگ پرچم, زاویه برگ پرچم, میزان لوله ای شدن برگ پرچم, محتوای آب نسبی برگ, طول ریشک, وزن خشک ریشک, طول پدانکل, وزن خشک پدانکل و عملکرد دانه بودند. نتایج نشان داد که در هر دو شرایط محیطی, همبستگی مثبت و بسیار معنی داری بین عملکرد دانه با مساحت برگ پرچم, محتوای نسبی آب برگ و وزن خشک پدانکل وجود داشت. لاین های تریتیکاله از طول و وزن خشک ریشک, طول و وزن خشک پدانکل و مساحت برگ پرچم بیشتری نسبت به ارقام گندم برخوردار بودند. نتایج مقایسات متعامد نشان داد که لاین های تریتیکاله در هر دو شرایط محیطی برتر از دو گندم روشن (متحمل به خشکی) و کویر (متحمل به شوری) بوده اند.
کلید واژه: تریتیکاله, تنش شوری, گندم, محتوای آب نسبی برگ, مساحت برگ پرچم, وزن خشک پدانکل و وزن خشک ریشک

لینک کمکی