فایل ورد Word اثر شوري بر تغييرات پروفايل پروتئيني در گياهچه گندم نان (.Triticum aestivum L) رقم روشن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثر شوري بر تغييرات پروفايل پروتئيني در گياهچه گندم نان (.Triticum aestivum L) رقم روشن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم زراعي ايران

تعداد صفحات :17

به منظور ارزیابی اثر شوری بر پروفایل پروتئینی گیاهچه های گندم نان رقم روشن, آزمایش گلخانه ای در سال 1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به اجرا گذاشته شد. در این تحقیق گیاهچه های گندم رقم متحمل روشن, به مدت 17 روز تحت تاثیر شوری 200 میلی مولار قرار داده شدند. به منظور مقایسه تغییرات پروفایل پروتئینی برگی در تیمار شوری و شاهد از روش پروتئومیکس استفاده گردید. پروتئین های برگ با استفاده از روش -TCAاستون استخراج و با استفاده از الکتروفورز ژل دوبعدی در محدوده 7-4 pH جداسازی شدند. تعداد 200 لکه پروتئینی به طور تکرار پذیر در ژل ها شناسایی و مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. تعداد 23 لکه با استفاده از طیف سنج جرمی MALDI-TOF-TOF شناسایی شدند. از بین این لکه ها, 4 لکه کاهش بیان و 19 لکه افزایش بیان داشتند. از جمله پروتئین هایی که بیان آنها افزایش یافت, گلوتامین سنتتاز, آسکوربات پراکسیداز, سوپر اکسید دیسموتاز, رابیسکو اکتیواز بوده و از جمله پروتئین هایی که بیان آنها کاهش یافت, فروکتوز بیس فسفات آلدولاز و oxygen-evolving enhancer protein 2 بودند. بسیاری از این پروتئین ها در تنظیم متابولیسم کربوهیدرات, نیتروژن و حذف رادیکال های فعال اکسیژن نقش اساسی دارند. این تحقیق تا حدودی توانست پروتئین های دخیل در تحمل گیاهچه های گندم رقم روشن به تنش شوری را شناسایی کند.
کلید واژه: پروتئومیکس, تنش شوری و گندم نان

لینک کمکی