فایل ورد Word رابطه ميزان کايفوز سينه اي با برخي فاکتورهاي آنتروپومتريکي در جامعه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word رابطه ميزان کايفوز سينه اي با برخي فاکتورهاي آنتروپومتريکي در جامعه ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حرکتي

تعداد صفحات :20

تاکنون, درباره میزان طبیعی کایفوز سینه ای افراد و نیز عوامل اثرگذار در آن توافق عمومی وجود ندارد. در میان عوامل تاثیرگذار بر کایفوز, سن, جنس و BMI که ترکیبی از قد و وزن است, می تواند با این متغیر رابطه داشته باشد. با این وجود, تاکنون تحقیق جامعی در این رابطه صورت نگرفته است. لذا هدف تحقیق حاضر, بررسی رابطه برخی از فاکتورهای آنتروپومتریکی از قبیل سن, BMI با در نظر گرفتن جنست با میزان کایفوز افراد مورد مطالعه می باشد.در این تحقیق مقطعی, تعداد 2549 نفر مرد و زن (1312 زن) و (1237 مرد) به صورت نمونه گیری خوشه ای از بین افراد سنین 7 تا 100 ساله از 5 استان بزرگ کشور انتخاب شدند. برای اندازه گیری کایفوز سینه ای در تحقیق از خط کش منعطف 50 سانتی متری استفاده شد. در این تحقیق, فاصله بین مهره های T2 تا T12 به عنوان زاویه کایفوز در نظر گرفته و اندازه گیری شد. در این تحقیق جامع, برای جمع آوری اطلاعات و انجام اندازه گیری ها از 10 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی (5 مرد و 5 زن) استفاده شد. کارشناسان (ارزیابان) مورد استفاده برای کاهش میزان خطا در اندازه گیری ها و یکسانی ارزیابی ها هم در شناسایی لندمارک های بدنی (مهره ها) و هم در نحوه اندازه گیری با خط کش منعطف آموزش دیدند و پایایی اندازه گیری کایفوز آنان مطلوب به دست آمد (ICC=0.087).این تحقیق نشان داد که بین سن و کایفوز در بین مجموع نمونه ها (کل نمونه های زن و مرد) رابطه مثبت معنی دار (p=0.001: r=0.045) وجود دارد. بررسی رابطه بین این دو متغیر در جنس های مختلف بصورت جداگانه نیز نشان داد که به ترتیب در مردان و زنان بین سن و کایفوز رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (p=0.001؛ r=0.055؛ p=0.001؛ r=0.036). همچنین, بین کایفوز و BMI کل نمونه ها رابطه مثبت معنی دار به دست آمد (p=0.027: r=0.001) این رابطه همچنین در گروه های جنسی مختلف به صورت مجزا نیز به ترتیب در مردان و زنان معنی دار بود (p=0.001؛ r=0.032؛ p=0.001؛ r=0.022). با این وجود, وقتی رابطه کایفوز در افراد دارای BMI برابر با 25 و بیشتر بررسی شد, رابطه معنی دار نبود (p=0.09).در مجموع می توان عنوان کرد که برخی فاکتورهای آنتروپومتریک از قبیل سن,BMI و حتی جنس با درجات مختلفی از شدت می توانند با افزایش کایفوز ارتباط داشته باشند که درنتیجه, برای تقسیم بندی افراد به افراد دارای کایفوز نرمال یا غیرنرمال باید این فاکتورها را نیز مد نظر قرار داد.
کلید واژه: کایفوز سینه ای, سن, جنس, آنتروپومتریک و BMI

لینک کمکی