فایل ورد Word ارتباط بين تحليل رفتگي، انگيزش و عملکرد تيمي بازيکنان حرفه اي هندبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارتباط بين تحليل رفتگي, انگيزش و عملکرد تيمي بازيکنان حرفه اي هندبال :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حرکتي

تعداد صفحات :18

هدف از این تحقیق, بررسی ارتباط بین تحلیل رفتگی, انگیزه و عملکرد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال بود. نمونه آماری تحقیق بازیکنان حرفه ای هندبال لیگ برتر به تعداد 148 نفر بودند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق, پرسشنامه های تحلیل رفتگی ورزشکاران و مقیاس انگیزه ورزشی بود. به علاوه, برای بررسی عملکرد تیمی بازیکنان از نتایج بازی رو در رو و همچنین, جدول امتیازی انتهای فصل استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که بین تحلیل رفتگی ورزشکاران با انگیزه بیرونی و همچنین بی انگیز گی آنان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین, بین سه متغیر کلیدی تحلیل رفتگی (کاهش ارزش ورزش, کاهش عملکرد, و خستگی روانی - جسمی) با بی انگیزگی رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. به علاوه بین انگیزه با عملکرد تیمی بازیکنان ارتباط معنی داری مشاهده نشده است. نتایج این تحقیق می تواند برای گروه های متعددی از جمله روانشناسان ورزشی, مدیران, مربیان و حتی خود ورزشکاران مورد استفاده قرار گیرد تا از جنبه های مختلف تحلیل رفتگی که باعث ترک ورزش از سوی ورزشکاران و بالعکس عوامل انگیزشی که باعث تعهد بیشتر ورزشکاران می شود, آشنا شده و آنان را به سمت ارائه بهترین عملکرد هدایت کنند.
کلید واژه: تحلیل رفتگی, ورزشکار, انگیزش, عملکرد, هندبال

لینک کمکی