فایل ورد Word توليد اسيد لينولئيك كانژوگه به وسيله اشريشيا كلي تراريخته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word توليد اسيد لينولئيک کانژوگه به وسيله اشريشيا کلي تراريخته :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: در سال های اخیر تمایل به تولید اسید لینولئیک کانژوگه (CLA) به عنوان یکی از لیپیدهای عملگر افزایش یافته است. مصرف CLA اثرات فیزیولوژیکی سودمند زیادی دارد. به دلیل متفاوت بودن اثرات فیزیولوژیکی ایزومرهای گوناگون CLA تولید ایزومرهای خاص و خالص اهمیت خواهد داشت. تولید CLA به روش های شیمیایی و آنزیمی امکان پذیر می باشد. مزیت روش آنزیمی, عمل ویژه آنزیم هاست که تولید فراورده های ویژه و خالص را ممکن می سازد. در این پژوهش, لینولئیک اسید ایزومراز ازPropionibacterium acnes , در اشرشیا کلی (E. coli) کلون و امکان تولید CLA به وسیله آن ارزیابی شد.مواد و روش ها: از وکتور حاوی ژن لینولئیک اسید ایزومراز (pGEX-6P-PAI) در E. coli برای تراریخت کردن استفاده شد. غربالگری کلون های تراریخت شده بر پایه مقاومت به آمپی سیلین و آنالیز هضم وکتور انجام شد. القای کلون های تراریخت شده برای تولید آنزیم نوترکیب با افزودن ایزوپروپیل بتا- تیو-گالاکتوپیرانوزید (IPTG) انجام شد. آزمون های الکتروفورز ژل -SDS پلی اکریلامید و وسترن بلاتینگ با آنتی بادی آنتی لینولئیک اسید ایزومراز بیان نوترکیب لینولئیک اسید ایزومراز را تائید کردند. پس از تائید, امکان تولید CLA از اسید لینولئیک با استفاده از E. coli تراریخت بررسی شد.یافته ها: E. coli تراریخته شده, لینولئیک اسید ایزومراز نوترکیب را به شکل متصل شده به دنباله گلوتاتیون -S ترانسفراز (GST) تولید کرد. افزوده شدن دنباله GST به سر N آنزیم باعث افزایش وزن ملکولی آن از 49 به 75 کیلو دالتون شد. آنزیم دارای دنباله GST در سر N خود, فعالیت لینولئیک اسید ایزومرازی داشت و باکتری تراریخت توانست مقادیر قابل توجهی CLA از اسید لینولئیک تولید کند.استنتاج: بر اساس نتایج به دست آمده, از سلول های E. coli تراریخت شده می توان به طور مناسبی برای تولید CLA در فرآیندهای بیوکاتالیز استفاده کرد.
کلید واژه: اسید لینولئیک کانژوگه, لینولئیک اسید ایزومراز, اشریشیا کلی, Propionibacterium acnes

لینک کمکی