فایل ورد Word نقش و کارکردهاي توسعه فرهنگ و جو سازماني در تعهد سازماني کارمندان اداره کل تربيت بدني استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word نقش و کارکردهاي توسعه فرهنگ و جو سازماني در تعهد سازماني کارمندان اداره کل تربيت بدني استان همدان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حرکتي

تعداد صفحات :18

در شرایط نابسامان اقتصاد جهانی, لزوم دارا بودن و پیاده سازی فرهنگی قوی و ایجاد جوی مناسب در سازمان, اجزای لاینفکی برای تعهد بیش از پیش کارکنان می باشد. از این رو, این پژوهش با هدف بررسی فایل ورد Word نقش و کارکردهاي توسعه فرهنگ و جو سازماني در تعهد سازماني کارمندان اداره کل تربيت بدني استان همدان تدوین گردید. روش تحقیق همبستگی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان همدان می باشد. نمونه گیری به روش کل شمار انتخاب شد که مجموعا از میان 50 نفر, تعداد 42, پرسشنامه پاسخ داده و تحویل داده شد. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کامرون و کویین (a=0.74) (1999), جو سازمانی هالپین و کرافت (a=0.83) (1963) و تعهدسازمانی آلن و می یر (a=0.76) (1990) استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش و نتایج رگرسیون, نشان داده شد که 40.7 درصد از واریانس تعهد کاری مربوط به فرهنگ و جو سازمانی است و جو سازمانی اهمیت بیشتری در پیش بینی تغییرات تعهد کاری نسبت به متغیر فرهنگ سازمانی داراست (p<0.001, b=1.002). همچنین, ارتباط معناداری بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی (p<0.05, r=0.31) و عدم ارتباط معنادار بین جو سازمانی و تعهد هنجاری یافت شد (p>0.05, r=-0.143), با توجه به نتایج تحقیق ضروری است که سازمان ها به علت تاثیرگذاری مستقیم کارکنان خود در سرنوشت سازمان با پرورش کارکنانی متعهد و اعتماد به آنان, در اهتمام به این امر کوشا باشند.
کلید واژه: فرهنگ سازمانی, جو سازمانی, تعهد عاطفی, تعهد مستمر, تعهد هنجاری

لینک کمکی